Ny modell for beregning av årsavgift til finansiering av Justervesenets tilsyn av fiskemottak - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2016

Vår ref.: 16/1789

Nærings- og fiskeridepartementet sender herved forslag til endring i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling på høring. Endringsforslagene gjelder finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskemottak.

Høsten 2015 sendte Nærings- og fiskeridepartementet omlegging av finansieringsformen for Justervesenet på høring. Forslaget ble sendt på åpen høring med høringsfrist 24. november 2015, og endringene trådte i kraft fra 1. januar 2016. På bakgrunn av innsigelser innkommet etter dette, har departementet besluttet å foreta en fornyet vurdering før innkreving av årsavgiften foretas.

Vedlagte forslag innebærer at istedenfor å ha faste terskelverdier for nivået for årsavgift, skal årsavgiften være en promilleandel av omsetningen til selskapet som eier fiskemottak. I tillegg foreslås det et tak på årsavgiften og at mindre årsavgifter ikke vil bli innkrevd. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Promilleandelen er beregnet for å dekke de samlede tilsynsavgiftene innenfor tilsynsområdet. Den samlede tilsynsaktiviteten er ikke gjenstand for høring her.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår også å oppheve forskrift 21. desember 2007 nr. 1734 om krav til målekar og enkelte mindre rettelser i forskrift om målenheter og måling. Vi viser til høringsnotatet for nærmere omtale.

Høringsfristen er 8. juli 2016.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2501967

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen                                                                        

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.)   
avdelingsdirektør

                                                                                          Jenny Clarhäll
                                                                                         seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke
håndskrevne signaturer.

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Mattilsynet

Konkurransetilsynet

Direktoratet for statlig økonomistyring

Tolletaten

Regelrådet

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Bedriftsforbundet

Sjømat  Norge

Landsorganisasjonen i Norge

NITO

NHO Mat og Drikke

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norsk Industri

Næringslivets hovedorganisasjon

Virke

Scaleit AS

Mettler Toledo Norge

Precia Molen Scandinavia AS

Dresser   Wayne Norge

Gilbarco-Autotank   Norge

Norsk   Energiteknikk AS

Sunnmøre-   og Romsdal Fiskesalslag (Surofi)

Vest-Norges   Fiskesalslag

Rogaland   Fiskesalgslag

Skagerakfisk

Jangaard   Export AS

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)

Fiskekjøpernes Forening (FIFOR)

 

Kopi

Statsministerens kontor

Justervesenet