Ny motorveibru i Drammen - midlertidig bygge- og deleforbud

Brev fra miljøvermininster Siri Bjerke til Drammmen kommune. (09.03.01) Les hele brevet

Drammen kommune
v/ordfører
Engene 1
3008 DRAMMEN

Deres ref

Vår ref

Dato

00/07141

2000/2001- PAK/MPE

08.03.01

Ny motorveibru i Drammen – midlertidig bygge- og deleforbud

Det vises til kommunens brev av 8. november 2000 hvor Miljøverndepartementet blir anmodet om å foreta en ny vurdering av saken i lys av Carl August Fleischers betenkning.

Miljøverndepartementet har, etter å ha vurdert saken, ikke funnet grunn til å komme til et annet resultat enn tidligere.

Vi viser til at det etter plan- og bygningsloven ikke er krav om ny reguleringsplan hvor det allerede foreligger slik plan. Dette gjelder selv om reguleringsplanen er av eldre dato.

Når det gjelder konsekvensutredning er plikten til å gjennomføre slik utredning knyttet til tillatelsen, og ikke til gjennomføringen av tiltaket. For vegtiltak gjelder at reguleringsplan regnes som tilstrekkelig tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt før bestemmelsene om konsekvensutredninger trådte i kraft og var derfor ikke underlagt krav om konsekvensutredning. Lovens bestemmelser om konsekvensutredninger kan ikke gis tilbakevirkende kraft slik at kravet om ny utredning hvor tiltaket ikke er påbegynt innen fem år etter planvedtak ikke får virkning for planer som er vedtatt før bestemmelsene trådte i kraft.

Avslutningsvis bemerkes at kommunens vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud er et enkeltvedtak som kan påklages. Vi legger til grunn at fylkesmannen, ved behandlingen av slik klage, har den samme overprøvingskompetanse som ellers og således formelt kan prøve alle sider av saken, herunder også kommunens reguleringsskjønn.

Miljøverndepartementet er etter dette kommet til at det ikke er tilført nye opplysninger som gir grunn til å endre vår beslutning om ikke å gripe inn i saken. Det vises ellers til vår begrunnelse i brev til Drammen kommune av 18. august 2000.

Med hilsen

Siri Bjerke

Gjenpart:
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3006 Drammen
Buskerud fylkeskommune, v/fylkesordfører, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo
Statens vegvesen, Buskerud vegkontor, Postboks 2265, 3003 Drammen
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo