Høring - Avgift til Bankenes sikringsfond ved uttreden av sikringsordningene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.08.2016

Vår ref.: 16/1076

Etter finansforetaksloven kan Finansdepartementet gi forskrift om Bankenes sikringsfond og dets virksomhet, beregningen av medlemmenes avgiftsplikt, mv. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet høringsnotat og utkast til forskriftsendring om at det for medlemmer som trer ut av sikringsfondet i løpet av året skal foretas et forholdsmessig fradrag i avgiften for den del av året medlemmet ikke har vært medlem av sikringsfondet, jf. Finanstilsynets brev og notat av 26. mai 2016 (tilgjengelig på regjeringen.no). Notatet drøfter også hvilke konsekvenser en slik forskriftsendring kan ha for Bankenes sikringsfond og andre berørte parter, herunder for medlemmenes regnskapsmessige periodisering av avgiften. Finanstilsynet skriver bl.a. at en slik forskriftsendring kan innebære at plikten til å betale avgiften kan anses å inntreffe gradvis over tid, slik at avgiften etter internasjonale regnskaps­standarder vil kunne periodiseres over året. Finans­tilsynet har tidligere, i rundskriv 12/2015 (utsendt 19. november 2015), gitt utrykk for at dagens regelverk etter regnskapsstandardene innebærer et krav om at årsavgiften skal kostnadsføres i sin helhet i første kvartal hvert år.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsutkastet innen 17. august 2016. For å avgi høringsuttalelse må en gå til høringsaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan en registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg
Kopi: Finanstilsynet

Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samtlige departement
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet