Ny utlysning på vann- og drivstoffcontainere

Forsvarsdepartementet har besluttet at det skal lyses ut en ny anbudskonkurranse i forbindelse med Forsvarets logistikkorganisasjons anskaffelse av vanntank- og drivstoffcontainere.

Ny utlysning på vann- og drivstoffcontainere

(24.10.06) Forsvarsdepartementet har besluttet at det skal lyses ut en ny anbudskonkurranse i forbindelse med Forsvarets logistikkorganisasjons anskaffelse av vanntank- og drivstoffcontainere.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) kunngjorde 12. august 2005 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av drivstoff- og vanntankcontainere. FLO mottok seks tilbud innen tilbudsfristen, blant annet fra Uniteam, med Borkenes Mekaniske Verksted som underleverandør.

I mars i år ble tilbyderne informert om at det danske selskapet HMK Bilcon ville bli tildelt kontrakten. Uniteam mente at FLO hadde avvist selskapets tilbud på feil grunnlag, både når det gjaldt prosedyremessige og tekniske forhold. Selskapet brakte derfor vedtaket om avvisning inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). FLO valgte å stille anbudsprosessen i bero i påvente av KOFAs klagebehandling.

KOFAs uttalelse

KOFA fant i sin uttalelse av 4. september at FLO i anbudsprosessen hadde brutt enkelte av prosedyrekravene som stilles i lov om offentlige anskaffelser. Blant annet fant nemnda uklarheter i forhold til utformingen av de tekniske kravene i konkurransegrunnlaget.

Nemnda tok ikke stilling til spørsmålet om Uniteams tilbud rent faktisk hadde oppfylt de tekniske kravene i konkurransegrunnlaget fra FLO, eller hvilken av de seks tilbyderne som hadde det beste tilbudet.

Nytt anbud

En beslutning om fornyet utlysning etter departementets oppfatning den eneste måten man fullt ut kan etterkomme KOFAs uttalelse. Et nytt og forbedret konkurransegrunnlag vil gi alle potensielle tilbydere, både i norsk og utenlandsk industri, like muligheter til å legge frem sine tilbud til Forsvaret på nytt. Forsvarsdepartementet tar derfor KOFAs uttalelse til etterretning, og har på bakgrunn av nemndas uttalelse besluttet at FLO skal lyse ut en ny anbudskonkurranse for vanntank- og drivstoffcontainere.