Statsbudsjettet kap. 1530 Tilskudd til de politiske partiene - Nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem for partilagene

Brev til alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner om at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FMSF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) har utviklet et elektronisk søknads- og rapporteringssystem for alle registrerte politiske partier og tilhørende partilag.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FMSF) og Statistisk sentralbyrå (SSB) utviklet et elektronisk søknads- og rapporteringssystem for alle registrerte politiske partier og tilhørende partilag. Saken er omtalt på side 50 i St.prp. nr. 1 (2007-2008) for FAD.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet vil være klar til bruk fra 1.1.2008. Departementet ønsker at flest mulig av de politiske partiene som fikk stemmer ved valget i 2007 skal bruke den elektroniske tjenesten ved søknad om statstilskudd etter partiloven (lov 17.6.2005 nr 102) §§ 11, 12 og 13.

Søknadsfristen for tilskudd for hele valgperioden er satt til 15. februar 2008.

Det følger av partiloven §§ 11, 12 og 13 annet ledd at søknad om støtte første år etter valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søker ikke gir annen underretning i perioden. I hht Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06 vil partilag som av ulike grunner ikke søker om tilskudd i 2008, likevel vil kunne søke om tilskudd innen 15. februar 2009, da for de resterende tre årene av valgperioden. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet. Partilag som oversitter søknadsfristen blir ikke fratatt den støtten det eventuelt har krav på etter loven om laget kan sannsynliggjøre at det har eksistert hele året.

Partier på sentralt nivå som har søkt om tilskudd for inneværende stortingsperiode, skal ikke søke på nytt før etter stortingsvalget 2009. Det vil bli laget elektroniske søknadsskjema for sentrale partiorganisasjoner, inkludert sentrale ungdomsorganisasjoner, etter neste stortingsvalg.

Elektronisk søknadsskjema
Elektroniske søknadsskjema blir lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen fra 1.1.2008 med link til veileder for utfylling. En foreløpig omtale av systemet finnes på følgende lenke:

http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=618

Systemet tar utgangspunkt i §§ 11, 12 og 13 i partiloven og består i korthet av tre søknadsskjema som bygger på samme mal. Det er utformet ett eget skjema for kommunepartiene, ett for fylkespartiene og ett for fylkesungdomspartiene. Partier fra Oslo kan i hht partiloven søke om støtte både som kommune- og fylkesparti. Disse skal bare benytte skjemaet for fylkespartier.

Statistisk sentralbyrå har utviklet en partidentifikator som gir oversikt over alle parti og lister som stiller til valg. Det elektroniske søknadssystemet for partistøtte benytter samme partiidentifikator, noe som gjør det enklere og utveksle opplysninger mellom systemet og SSB system for innrapportering av inntektsregnskaper: www.partifinansiering.no
Det elektroniske søknadsskjemaet henter inn inntektsopplysninger om partilagene fra SSB- systemet.

Hvem slipper igjennom søknadsmodulen?
I hht partiloven §§ 11, 12 og 13 første ledd kan partier som er registrert i partiregisteret i Brønnøysund (http://w2.brreg.no/partireg/), herunder også sentrale ungdomsorganisasjoner, fylkespartier og fylkesungdomsorganisasjoner samt kommuneorganisasjoner, søke om statlig partistøtte.

Partilovnemnda skal med hjemmel i § 24 annet ledd b) vurdere om støtten skal holdes tilbake for partilag som ikke har rapportert om inntektene sine for 2006 til SSB innen 1.7.2007. Et parti som ikke har oppfylt innberetningsplikten etter §§ 18 og 19 vil bli stoppet i utfyllingen av det elektroniske skjemaet. Søker kan gå til en egen nettside med mer informasjon og et eget søknadsskjema i Word som kan sendes som brev/e-post til Fylkesmannen i fylket for manuell behandling.

Felleslister som kun består av registrerte politiske partier kan i hht partiloven §§ 12 og 13 fjerde ledd søke om statstilskudd. Det elektroniske søknadssystemet skiller mellom felleslister bestående av minst to registrerte politiske partier og lister hvor minst én av deltakerne ikke er et registrerte politisk parti. Felleslister hvor kun registrerte politiske partier inngår, kan søke mens andre lister blir stoppet i søknadsskjemaet. Søker kan da gå til en egen nettside med mer informasjon og eventuelt benytte et eget søknadsskjema i Word som kan sendes til Fylkesmannen i fylket for manuell behandling.

Det vises forøvrig til FADs brev av 22.11.2005 til alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner. Det er ikke gjort noen endringer i omfanget av registreringsdata i det nye systemet i forhold til det som gjaldt i 2006. Før et støtteberettiget partilag på kommunalt eller regionalt nivå kan få utbetalt støtte for 2008, forutsettes det at partilaget fyller ut opplysninger om partiorganisasjonens navn, postadresse og telefonnummer, samt tilsvarende opplysninger for organisasjonens leder. Hvis det lokale partilaget er registrert som egen juridisk enhet i Partiregisteret/Enhetsregisteret, oppgis også organisasjonsnummeret. Det presiseres at dette ikke innebærer et registreringskrav i Partiregisteret/Enhetsregisteret for lokal eller regionallag. Det er kun de lag som allerede er registrert som egne juridiske personer, som skal oppgi sitt organisasjonsnummer. For alle lag ber vi imidlertid om at morpartiets nummer (på sentral- eller fylkesnivå) i Partiregisteret/Enhetsregisteret oppgis. Videre oppgis hvilket kontonummer støtten skal utbetales til.

Oppsummert vil partier eller partilag som oppfyller registreringsvilkårene i kap 2 i partiloven (inkludert felleslister hvor alle deltakere oppfyller disse vilkårene), og hvor det ikke er truffet vedtak i Partilovnemnda om tilbakeholdelse av statlig partistøtte for det aktuelle året, kunne søke elektronisk fra 1 januar 2008. (Det er selvsagt fortsatt mulig å sende søknad på papir).

Beregning og utbetaling av tilskudd
Det elektroniske søknadsskjemaet regner ut størrelsen på tilskuddet. Søknaden vil etter anvisning gå til elektronisk utbetaling via Senter for statlig økonomistyring (SSØ). I forkant av den årlige utbetalingen blir det sendt ut et eget tilskuddsbrev til partilaget hvor opplysningene som er lagt til grunn kan verifiseres. Tilskuddsbrev vil bli sendt ut innen 1. april som er fylkesmennenes saksbehandlingsfrist for søknader mottatt innen søknadsfristen.

Som tidligere legges det offisielle valgresultatet fra SSB til grunn for utbetalingene (dvs. antall stemmer, antall innvalgte representanter og prosentvis stemmeandel på hhv nasjonalt, regionalt og lokalt nivå) sammen med satsene for 2008 for de ulike posten på statsbudsjettets kap. 1530 Tilskudd til de politiske partiene. Disse dataen vil bli lagt inn i systemet etter at det offisielle valgresultatet for 2007 forelligger og statsbudsjettet for 2008 er vedtatt, anslagsvis i slutten av desember.


Vi ber om at de politiske partienes hovedorganisasjoner informerer sine partilag om innholdet i dette brevet. Eventuelle spørsmål om det nye systemet kan rettes til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/Arne Sandnes:

Arne.Sandnes@fmsf.no

Eventuelle spørsmål til innholdet i dette brevet kan rettes til:

jon@fad.dep.no

 

Med hilsen

Christian Fredrik Horst (e.f.)
avdelingsdirektør
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver

Kopi:
Alle fylkesmenn
Statistisk sentralbyrå