OBOS gis tillatelse til utlån til utenlandske datterselskap

OBOS fikk 23. mars 1999 tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 fjerde ledd gis det nå tillatelse til at OBOS kan drive utlånsvirksomhet til datterselskap med registrert forretningsadresse utenfor Norge.

OBOS

v/Helge Lem

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 OSLO

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

98/9411 FM AlB

22.08.2007

 

Søknad om endring i vilkår knyttet til konsesjon som finansieringsforetak – utlån til utenlandske datterselskap


Det vises til OBOS’ brev 20. mars 2007 med søknad om endring i vilkår knyttet til OBOS’ konsesjon som finansieringsforetak. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i brev til Finansdepartementet 7. mai 2007.

 

Ved Finansdepartementets vedtak 23. mars 1999 fikk OBOS blant annet tillatelse til å drive virksomhet som finansieringsforetak, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 første ledd. Tillatelsen ble gitt på vilkår av at:

 

i.                     utlånsvirksomheten i OBOS begrenses til formål innen boligsamvirket, herunder også til andelseierne enkeltvis,

ii.                   utlånsvirksomheten i OBOS bare drives innenfor Norges grenser, og

iii.                  OBOS innen 31. desember 1999 etablerer en betryggende sikringsordning godkjent av Kredittilsynet, for innskudd OBOS tar i mot fra sine medlemmer, tilknyttede borettslag og andre borettslag og selskaper.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-3 fjerde ledd gjøres endring i vilkår for tillatelsen vedrørende pkt. ii, jf. ovenfor. Etter dette skal pkt. ii. i vilkår for tillatelsen lyde:

 

ii.                    utlånsvirksomheten i OBOS bare drives innenfor Norges grenser, med unntak av lån til datterselskap av OBOS med registrert forretningsadresse utenfor Norge.

 

Finansdepartementet understreker at OBOS’ utlånsvirksomhet fortsatt må begrenses til formål innen boligsamvirket, jf. vilkår i. for tillatelsen og ytes innefor de rammer som følger av forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet (ref. 07/3058)