Anbud, konsesjoner og brev

Utvidet konsesjon til skadeforsikringsvirksomhet

Finansdepartementet har 18. oktober 2011 med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 15-8 tredje ledd gitt tillatelse til utvidelse av konsesjon til OBOS Skadeforsikring AS.

OBOS Skadeforsikring
Postboks 6667 St. Olavs plass
0129 OSLO


Deres ref.                                        Vår ref.                               Dato
                                                       11/979 AaN                         18.10.2011


Utvidet konsesjon til skadeforsikringsvirksomhet

Det vises til OBOS Skadeforsikring AS’ søknad til Finanstilsynet 16. november 2010 om at gjeldende konsesjon til skadeforsikring utvides slik at selskapet også kan tilby forsikring til andre boligselskaper med andre forretningsførere enn de som er angitt i gjeldende tillatelse. Søknaden ble oversendt Finansdepartementet sammen med Finanstilsynets tilrådning ved brev av 17. februar 2011. Det vises videre til presisering i søknaden fra OBOS Skadeforsikring ved brev til Finanstilsynet av 21. mars 2011 samt til supplerende tilrådning fra Finanstilsynet 24. mars 2011.

Finansdepartementets traff 22. desember 2006 vedtak om at daværende Hammersborg Forsikring AS (nå OBOS Skadeforsikring) fikk tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet rettet mot OBOS med datterselskaper samt boligselskaper som OBOS med datterselskaper er forretningsfører for. Departementet traff vedtak 11. september 2008 om at Hammersborg Forsikring også kunne tilby skadeforsikring til boligbyggelag som er medlem av Norsk Boligbyggelags Landsforbund. Dette vedtaket innebar en omgjørelse av Finansdepartementets vedtak 22. desember 2007.

På bakgrunn av Finanstilsynets tilrådning har Finansdepartementet i dag truffet vedtak om å endre tillatelsen av 22. desember 2006. I tillatelsen 22. desember 2006 skal punkt 2 annet avsnitt lyde:

Tillatelsen begrenses til å gjelde tegning av forsikring for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) med datterselskaper, boligselskaper som OBOS med datterselskap er forretningsfører for, boligselskaper forvaltet av boligbyggelag som er medlem av Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og tilsvarende boligselskaper forvaltet av andre enn boligbyggelag.

Tillatelsen gis på vilkår av at OBOS og OBOS Skadeforsikring AS i enhver henseende skal sørge for reell likebehandling av kunder av OBOS Skadeforsikring AS, uavhengig av om kundene er medlemmer i OBOS eller ikke.

Finansdepartementet har under tvil kommet til at konsesjonen etter denne utvidelsen fremdeles er innenfor rammene av lov 10. juni 2005 nr. 44 (forsikringsvirksomhetsloven) § 15-8 tredje ledd. Dersom det senere søkes om en utvidelse av konsesjonen som innebærer at unntaksbestemmelsen i forsikringsvirksomhetsloven § 15-8 tredje ledd ikke gjelder, vil man måtte gjøre en selvstendig vurdering av om kravene til eierspredning i lovens § 2-1 første ledd er oppfylt.
 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Åse Natvig
                                                                                underdirektør

Kopi:  Finanstilsynet, ref. 10/11509