Offentlig høring: Forslag til lov om endringer i klimakvoteloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette et forslag til lov om endringer i klimakvoteloven på offentlig høring. De foreslåtte endringene vurderes som nødvendige for at Norge skal kunne etterleve ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Dette er et markedsbasert virkemiddel for å begrense utslipp av CO2 fra internasjonal luftfart. Det foreslås også enkelte mindre lovendringer som er nødvendige i forbindelse med overgangen fra tredje til fjerde fase av det europeiske kvotesystemet, som starter 1. januar 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2019

Vår ref.: 19/779

Klima- og miljødepartementet sender med dette et forslag til lov om endringer i klimakvoteloven på offentlig høring. De foreslåtte endringene i klimakvoteloven er nødvendige av to årsaker.

For det første må klimakvoteloven endres for at Norge skal kunne etterleve ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Dette er et markedsbasert virkemiddel for å begrense utslipp av CO2 fra internasjonal luftfart. ICAO CORSIA ble vedtatt i FNs luftfartsorganisasjon i juni 2018. I første omgang innføres krav om å innrapportere utslipp fra internasjonale flyvninger. Fra 2024 innføres et krav om å kompensere for økte utslipp fra internasjonal luftfart ved at operatørene må kjøpe og slette utslippsenheter som representerer utslippsreduksjoner innenfor andre sektorer.

For det andre er det nødvendig med enkelte mindre lovendringer i forbindelse med overgangen fra tredje til fjerde fase av det europeiske klimakvotesystemet, som starter 1. januar 2021.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eler tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 19/779, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å sende inn innspill er 16. april 2019. Høringsinnspillene er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli gjort offentlig tilgjengelige på www.regjeringen.no.

Spørsmål knyttet til høringen eller innholdet i lovforslaget kan rettes til seniorrådgiver Dag Svarstad, e-post dag.svarstad@kld.dep.no eller telefon 22 24 58 09.

 

Med hilsen

 

Vidar Vik (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Gislerud
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

  • Høringsnotat
  • Liste over høringsinstanser

Kopimottakere:

Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
A/S Norske Shell
Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Avfall Norge
Avinor AS
Bjerknessenteret for klimaforskning
CICERO Senter for klimaforskning
Det norske veritas - DNV GL
Drivkraft Norge
Energi Norge
Esso Norge AS
Fellesforbundet
Finans Norge
Fortum Oslo Varme AS
Forum for natur og friluftsliv
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Greenpeace
Hafslund AS
Handel og Kontor i Norge
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Industri Energi
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes forbund
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
NHO Transport
Norcem
Norconsult AS
Nord universitet
Norges astma- og allergiforbund
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk forening mot støy
Norsk gjenvinning AS
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk inistitutt for luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk olje og gass
Norsk transportarbeiderforbund
Norsk vann BA
Norsk varme
Norwegian Air Shuttle ASA
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Oljedirektoratet
OsloMet - storbyuniversitetet
Petroleumstilsynet
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Røde Kors
Rådgivende ingeniørers forening
SAS - Scandinavian Airlines System
Sametinget
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Småkraftforeninga
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett SF
Equinor ASA
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen natur og kultur
Transportøkonomisk institutt
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Widerøes flyveselskap
WWF-Norge
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
3B-Fibreglas
Aasta Hansteen
Agder Energi Varme
Alcoa Lista
Alcoa Mosjøen
Alvheim
Balder og Ringhorne
BE Varme
BKK Produksjon
BKK Varme
Boliden
Borregaard avd. spesialcellulose
Brage
Brynhild
Brødr. Sunde
Celsa Armeringsstål
Drammen Fjernvarme
Draugen
Draupner
Dynea
Edvard Grieg
Eidsiva Bioenergi avd. Hamar
Ekofisk
Elkem Bjølvefossen
Elkem Bremanger
Elkem Rana
Elkem Salten
Elkem Thamshavn
Eramet Kvinesdal
Eramet Porsgrunn
Eramet Sauda
Esso Slagentangen
Finnfjord
Fortum Varme Oslo
FREVAR
Gasnor Kollsnes
Gassco Kollsnes
Gassco Kårstø
GE Healthcare
Gina Krog
Gjøa
Glava Askim
Glava Stjørdal
Ferroglobe Manganese
Goliat
Grane
Gullfaks
Gyda
Hammerfest LNG
Heidrun
Heimdal
Hellefoss Paper
Huntonit
Hydro Aluminium Høyanger
Hydro Aluminium Karmøy
Hydro Aluminium Sunndal
Hydro Aluminium Årdal Karbon
Hydro Aluminium Årdal Metallverk
Ineos Bamble
INOVYN Norge Porsgrunn
INOVYN Norge Rafnes
Ivar Aasen
Johan Sverdrup
Jotun
Knarr
Kristin
Kronos Titan
Kvitebjørn
Leca Rælingen
Lyse NEO
Maria
Martin Linge
MM Karton FollaCell
Mo Fjernvarme
Naturkraft Kårstø
Njord
Noralf
Norcem Brevik
Norcem Kjøpsvik
Nordic Paper
Noretyl
NorFraKalk
Norgips
Norne
Norske Skog Saugbrugs
Norske Skog Skogn
Nyhamna Prosessanlegg
Nyhamna Reservekraftverk
Oda
Ormen Lange
Oseberg
Oslo Lufthavn Gardermoen
Oslofjord Varme AHUS
Oslofjord Varme Lysaker
Oslofjord Varme Sandvika
Pelagia Fiskemel Karmsund
Pelagia Sildoljefabrikk Bodø
Pelagia Sildoljefabrikk Egersund
Pelagia Sildoljefabrikk Måløy
Ranheim Paper & Board
RHI Normag
Rockwool Moss
Rockwool Trondheim
Rygene-Smith & Thommesen
Sarpsborg Avfallsenergi
Skagerak Varme
Skangas LNG
Skarv
Sleipner
SMA Mineral
Snorre
Statfjord
Statkraft Varme avd. Gardermoen
Statkraft Varme avd. Trondheim
Statoil Mongstad
Stureterminalen
Sør- Norge Aluminium
Tine Meieriet Jæren
TiZir Titanium & Iron
Tjeldbergodden Metanolfabrikk
Tjeldbergodden Reservekraftverk
Troll A
Troll Vest (Troll B og C)
Ula
Vafos Pulp
Vajda-Papir Scandinavia
Valemon
Valhall
Varg
Vedde
Vega
Verdalskalk
Veslefrikk
Visund
Wacker Chemicals
Yara Glomfjord
Yara Porsgrunn
Yme
Åsgard
Norsk Akkreditering
Ecoxy
KPMG
Force Technology Danmark
Bureau Veritas DK
Ernst og Young