Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006

Ofte stilte spørsmål om forslaget til justisbudsjett for 2006

Hvor mange saker anmeldes?

I 2004 ble det til sammen anmeldt 407 377 lovbrudd i Norge, hvorav 70 prosent var anmeldte forbrytelser. Det ble anmeldt 5,3 prosent færre forbrytelser enn i 2003. I 2003 var totalt antall anmeldte lovbrudd 420 762. De anmeldte forbrytelsene fordelte seg etter ulike typer kriminalitet, hvorav vinningskriminaliteten (typisk tyveri og innbrudd) sto for 50,6 prosent av hele bildet. 9,1 prosent av forbrytelsene var narkotikakriminalitet og 6,1 prosent var vold. Økonomisk kriminalitet utgjorde 1,9 prosent av alle forbrytelsene. Seksualforbrytelsene sto for 0,9 prosent av de anmeldte forbrytelsene i 2004. Antall anmeldelser av økonomisk kriminalitet har de siste fem årene ligget relativt stabilt på rundt 8 000 anmeldelser i året. Unntaket var i 2003 da det ble anmeldt nær dobbelt så mange tilfeller av økonomisk kriminalitet, som følge av et særtilfelle av bedrageri.

Øker den organiserte kriminaliteten?

Grensene mellom økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og annen kriminalitet blir stadig mindre tydelige, og vanskeligere å trekke. Ulike former for organisert narkotikakriminalitet, MC-kriminalitet og finansiell kriminalitet er eksempler på den vanskelige grensedragningen. I tillegg til de nevnte eksempler nevnes vold, trusler, ran og torpedovirksomhet; alt kriminalitetsformer som både kan være organisert og økonomisk motivert. Den økonomiske kriminaliteten utgjør et alvorlig og tiltakende samfunnsproblem. Uansett hvilken lovbruddskategorisering vi opererer med som organisert/økonomisk kriminalitet, så har politiet i den senere tid registrert en økende tendens til organisering og planlegging av kriminelle handlinger i mange miljøer. Mønsteret i den organiserte kriminaliteten krever stadig større etterforskingskapasitet og spisskompetanse fra politiets side, på tvers av politidistrikt og landegrenser.

Er det økning i vinningskriminaliteten?

Annen vinningskriminalitet sank med ca. 4 prosent fra 2003 til 2004. Kategorien domineres av simpelt og grovt tyveri. Det ble anmeldt 83 868 simple tyverier i 2004, 2 248 færre anmeldelser enn året før. Nedgangen gjelder for de aller fleste undergrupper av simpelt tyveri. Det ble anmeldt 64 421 grove tyverier i 2004, mot 3 936 færre i 2003. I 2004 ble det anmeldt 17 867 brukstyverier av motorkjøretøy og 3 938 innbrudd.

Er det økning i narkotikakriminaliteten?

I 2004 ble det anmeldt 37 259 narkotikaforbrytelser i Norge. Antall anmeldelser var på omtrent samme nivå som i 2003, da det ble anmeldt 36 657 narkotikaforbrytelser. På tross av dette har det vært noen endringer i forhold til alvorlighetsgrad på den anmeldte narkotikakriminaliteten. Det har de to siste årene blitt anmeldt flere særlig grove narkotikaforbrytelser enn tidligere. Dette har vært en ønsket utvikling som et resultat av politiets prioriteringer.

Er det økning i voldskriminaliteten?

Vold er angrep på den enkeltes helse, selvfølelse og livskvalitet. I vid forstand representerer voldskriminaliteten et angrep på velferden. I 2004 ble det anmeldt 24 874 tilfeller av vold. Nivået på antall anmeldelser var om lag det samme i 2003.

Øker soningskøen?

Sommeren 2003 nådde soningskøen et toppunkt med 2 813 dommer. Pr. 31.12.2004 var køen redusert til 2 176 dommer. I løpet av 1. halvår 2005 økte køen til 2 579 dommer pr 30.06.2005. Økningen har bl.a. sammenheng med at gjennomsnittlig sittetid i fengsel er blitt lenger og at kriminalomsorgen skal prioritere varetektsplasser til politiet. Medio september 2005 var det om lag 2 400 dommer i kø.

Hva har regjeringen gjort for å redusere soningskøen?

Regjeringen har i perioden fra 2002 t.o.m. 2005 etablert og har under arbeid en økning i den ordinære fengselskapasiteten på til sammen om lag 400 plasser. I tillegg kommer effekten av midlertidige tiltak som dublering og fremskutt løslatelse som i 2005 forventes å tilsvare henholdsvis om lag 39 og i overkant av 120 fengselsplasser. Den totale effekten av disse tiltakene tilsvarer om lag 560 fengselsplasser.

Som et midlertidig tiltak iverksatte regjeringen fremskutt løslatelse på fem dager for innsatte med dommer under 90 dager, og 10 dager for dem med lengre dommer i 2004. Tiltaket er videreført og utvidet i 2005 slik at domfelte med dom på over 6 måneder kan få fremskutt løslatelse med inntil 20 dager. Dette tiltaket foreslås videreført i 2006.

Hva foreslår Regjeringen i budsjettet for å redusere soningskøen?

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2006 bl.a. å bevilge 20 millioner kroner inkl. mva. til oppstart av bygging av Halden fengsel med 251 plasser og 5 millioner kroner inkl. mva. til å fortsette prosjekteringen av et nytt fengsel i Indre Salten i Fauske kommune med 100-125 plasser. I tillegg kommer effekten i 2006 av nye plasser i 2005 (125 plasser). Ferdig utbygget vil dette øke soningskapasiteten med drøye 350 plasser.

Hva gjør Regjeringen for å bedre kriseberedskapen?

Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 millioner kroner inkl. mva. til oppfølging av Stortingsmelding nr. 37 Flodbølgjekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering. 20 millioner kroner går etter forslaget til tiltak under Justisdepartementet, 17 millioner kroner går til tiltak under Utenriksdepartementet og 3 millioner kroner til tiltak under Helse- og omsorgsdepartementet. Bevilgningen til Justisdepartementet skal blant annet gå til etablering av en krisestøtteenhet som øker de ressurser departementene kan trekke på i krisesituasjoner. Arbeidet med enheten er startet. Den nødvendige konkretiseringen av støttefunksjoner, lokaler og personell med mer skal sluttføres før 01.1.2006. Enheten skal være i drift så snart det er praktisk mulig.

Den største sivilt ledede redningsøvelse noensinne i Norden, "Barents Rescue" ble gjennomført på Finnmarkskysten i september 2005. En masseskadesituasjon om bord på et cruiseskip, utslipp fra en oljetanker og et kjemisk utslipp på land var blant hendelsene som oppstod. En øvde avtalte varslings- og støttesystemer landene imellom, samt redningsoperasjoner og regional og sentral krisehåndtering. I tilknytning til Barents Rescue ble en egen stabs- og varslingsøvelse i sentraladministrasjonen gjennomført. Flere departementer, direktorater, hovedredningssentralene og andre etater deltok.


Publisert: 14.10.2005