Anbud, konsesjoner og brev

Tillatelse til omdanning

Finansdepartementet har 21. juni 2011 med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-13 annet ledd gitt tillatelse til å omdanne Sparebank1 SR-Bank til allmennaksjeselskap.

Sparebank1 SR-Bank
Postboks 250
4066 STAVANGER


Deres ref.                                  Vår ref.                                   Dato
                                                11/1402 FM GKB/MW                21.06.2011Tillatelse til omdanning

Det vises til brev 20. desember 2010 fra Sparebank 1 SR-Bank til Finanstilsynet, hvor det søkes om tillatelse til omdanning av Sparebank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap (”aksjesparebank”).  Det vises videre til Finanstilsynets brev til Finansdepartementet 17. mars 2011 med tilråding i saken.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-13 annet ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å omdanne Sparebank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap samt å opprette sparebankstiftelse i samsvar med søknaden.

Finansdepartementet har i vurderingen av søknaden lagt avgjørende vekt på Sparebank 1 SR-Banks kommersielle og næringspolitiske vurderinger om behov for kapital, og ønske om å kunne innhente kapital i aksjemarkedet.

For å bevare sentrale sparebankverdier er det satt vilkår for tillatelsen. Sparebankstiftelsen som opprettes i forbindelse med omdanningen skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 1 SR-Bank ASA. Sparebankstiftelsen skal også vedtektsfeste et formål om markedsmessig avkastning på sin egenkapital. Sparebankstiftelsen skal ha en eierandel i Sparebank 1 SR-Bank ASA som er lik eller høyere enn 25 pst. Stiftelsens eierandel skal til en hver tid skal være vedtektsfestet. Videre skal sparebankstiftelsen bl.a. vedtektsfeste at ethvert salg av aksjer krever enstemmighet i sparebankstiftelsens styre.

For å sikre videreføring av bankens virksomhet der den har sin hovedvirksomhet i dag, er det også satt vilkår om at Sparebank 1 SR-Bank ASA skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Rogaland.

I søknaden er sparebankstiftelsen kalt ”Sparebankstiftelsen Sparebank 1 SR-Bank”. Det fremgår av lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (sparebankloven) § 1 tredje ledd at foretak som faller inn under sparebankloven (samt omdannende sparebanker på visse vilkår) har enerett til å bruke ordet ”sparebank” eller lignende sammensetninger med ordet ”spare” i foretaksnavnet. Tilsvarende følger det av lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 2 at kun forretningsbanker kan bruke ordet ”bank” med eller uten tillegg. Det foreslåtte navnet på stiftelsen er etter Finansdepartementets syn ikke i tråd med disse bestemmelsene. Finansdepartementet vil på denne bakgrunn peke på at sparebankstiftelsen må gis et navn som oppfyller lovpålagte krav, herunder de som fremgår av sparebankloven § 1 tredje ledd, forretningsbankloven § 2 og finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 annet ledd. Som det fremgår nedenfor fastsettes det på denne bakgrunn vilkår om at tillatelsen til omdanning ikke kan tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent sparebankstiftelsens navn.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Sparebank 1 SR-Bank ASA skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Rogaland.
  2. Det skal til en hver tid framgå av vedtektene til sparebankstiftelsen at stiftelsen skal ha et langsiktig og stabilt formål med sitt eierskap i Sparebank 1 SR-Bank ASA, og at stiftelsen ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen.
  3. Sparebankstiftelsen skal vedtektsfeste et formål om markedsmessig avkastning på sin egenkapital.
  4. Sparebankstiftelsen skal ha en eierandel i Sparebank 1 SR-Bank ASA som er lik eller høyere enn 25 pst. Sparebankstiftelsens eierandel i Sparebank 1 SR-Bank ASA skal til en hver tid være vedtektsfestet.
  5. Sparebankstiftelsen skal vedtektsfeste at ethvert salg av aksjer krever enstemmighet i sparebankstiftelsens styre.
  6. Sparebankstiftelsen skal vedtektsfeste flertalls krav for vedtektsendringer. 
  7. Det skal gis vedtektsbestemmelser om forvaltningen av sparebankstiftelsens likviditet som angir tillatte plasseringsformer.
  8. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent styremedlemmene i sparebankstiftelsen.
  9. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent vedtektene til Sparebank 1 SR-Bank ASA og sparebankstiftelsen.
  10. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Finanstilsynet har godkjent sparebankstiftelsens navn.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                             Erling G. Rikheim
                                                                             avdelingsdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet