Høring - oppdatering av bestemmelser om økonomistyring i staten

Finansdepartementet sender med dette forslag til endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten på foreleggelse til departementene og Riksrevisjonen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.06.2019

Vår ref.: 15/2391

1. INNLEDNING

Finansdepartementet sender med dette forslag til endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten på foreleggelse til departementene og Riksrevisjonen.

2. OMFANG AV ENDRINGER

Endringene berører bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) og enkelte tilhørende rundskriv. Dette gjelder særlig rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet. Det er kun forslagene til justering av bestemmelsene som nå sendes på foreleggelse. Endringene berører ikke reglement for økonomistyring i staten.

Forslaget til oppdatering berører samtlige kapitler i bestemmelsene, og dette omfanget gjør at utkast til oppdaterte bestemmelser i sin helhet vedlegges denne foreleggelsen. Dette på tross av at det faglige innholdet som ligger bak endringene i flere tilfeller er hørt tidligere eller er å regne som tekniske oppdateringer, jf. pkt. 3.

I pkt. 3 er bakgrunnen for endringene kort oppsummert. For en nærmere redegjørelse se vedlagt notat.

3. INNHOLD OG BAKGRUNN FOR ENDRINGENE

Definisjon av virksomhetsbegrepet er en teknisk oppdatering som følger opp de føringer Regjeringen har fastsatt for registering av statlige virksomheter i Enhetsregisteret. Definisjonen framgår av bestemmelsene pkt. 1.2. Av ulike juridiske og historiske årsaker er følgende tre avvik fra definisjonen akseptert, uten at dette har en presedensvirkning:

  • Kontoret for voldsoffererstatning som styres av Statens sivilrettsforvaltning
  • Statped, to samiske videregående skoler i Karasjok og Kautokeino og Sørsamisk kunnskapspark i Hattfjelldal som styres av Utdanningsdirektoratet
  • Jernbanemuseet som styres av Jernbanedirektoratet

Eventuelle fremtidige saker hvor det er spørsmål om unntak fra enkelte av kriteriene skal behandles på departementsnivå.

Det gjøres noen tekstlige grep for å tydeliggjøre krav til årsrapporter. Krav til å publisere revisjonsberetningen tas inn i bestemmelsene fra rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap, og fortolkning om publisering av supplerende tildelingsbrev tas også inn. Det er videre forslag om et nytt krav til å publisere departementenes instrukser til underliggende virksomheter. Flere av departementene gjør dette i dag, og kravet vil bidra til at de to mest sentrale styringsdokumentene blir offentlig tilgjengelig.

DFØ har vurdert sikkerhet og effektivitet i regelverket om statlige utbetalinger. Forslaget til endringer legger til rette for mer effektive utbetalingsprosesser, og det gjøres videre endringer for å gjøre gjeldende krav tydeligere. I praksis vil endringen innebære at det:

  • åpnes for å la andre statlige virksomheter eller statlige tjenesteytere ivareta autorisasjonen av betalingsoppdrag på vegne av virksomheten,
  • gis adgang til å la innleid personell ivareta økonomioppgavene bestilling og autorisasjon,
  • stilles krav til intern arbeidsdeling ved registering av opplysninger om betalingsmottakere for å forebygge feil,
  • stilles krav til å dokumentere kontroll av gjennomført attestasjon og utført budsjettdisponeringsmyndighet før en utbetaling kan finne sted.

Det er i tillegg gjort en rekke oppdateringer og justeringer i bestemmelsene som berører transaksjonskontroller. Samlet åpner endringene for at virksomhetene kan endre sine rutiner for å legge til rette for en mer effektiv og digital oppgaveløsning. Det blir nå mulig å bruke innleid personell til å utføre kontroller, og det åpnes for en mer effektiv arbeidsdeling mellom statlige virksomheter. Endringene har ikke vært forelagt departementene tidligere.

Forslag til regulering av mellomværende med statskassen, samt regulering av utlegg mv. ble sendt på høring i oktober 2017 og forslaget innebærer at resultatet av høringen tas inn i bestemmelsene. Endringene skal gjøre det tydeligere hvilke regler som gjelder for mellomværende og utlegg mellom virksomheter som samarbeider.

Kravene i bestemmelsene til bokføring er i utgangspunktet harmonisert med bokføringsloven med tilhørende forskrift. Justerte krav til elektronisk tilgjengelighet innebærer en ytterligere harmonisering mellom reglene for bokføring i staten og bokføringsloven med forskrifter. Endringen i krav til elektronisk faktura er en teknisk oppdatering som innebærer at det gjeldende kravet tas inn i bestemmelsene.

Endring av beløpsgrensen for registering av eiendeler er en oppfølging av innspill som ble mottatt ifm. Finansdepartementets høring av 1. oktober 2018 om forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS). Forslaget til oppjustering av en beløpsgrense som har stått stille siden 2003 vil gi redusert ressursbruk. Det gjøres også en teknisk oppdatering av tekst knyttet til kvalitetssikring av store anskaffelser slik at denne tilpasses gjeldende regler og med henvisning til nytt rundskriv R-108 Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.

Bestemmelsene om tilskudd og stønader justeres for å rette opp og tydeliggjøre sammenhengen med forvaltningslovens krav til saksbehandling. Endringene har ikke være forelagt departementene tidligere.       

4. FRIST OG PROSESS VIDERE

Finansdepartementet ber om innspill innen 3. juni 2019. Departementene kan innhente innspill fra sine underliggende virksomheter, men vi ber om at departementet sammenstiller ev. innspill i ett svar. Virksomhetenes svar kan om ønskelig legges ved. Vedlagt følger et hjelpedokument som kan brukes til dette formålet.

Det tas sikte på at nye bestemmelser kan fastsettes innen 1. juli 2019, og at disse trer i kraft 1. januar 2020. Det tas sikte på at berørte rundskriv fastsettes i løpet av høsten 2019, uten en ny foreleggelse.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.

ekspedisjonssjef

Anne-Marte S. Johnsen

seniorrådgiver

Departementene 

Riksrevisjonen