Opplæringsspesialister styrker riksrevisjonene

24 erfarne revisorer fra alle søkerlandene til EU er utdannet til spesialister innen opplæring.

Opplæringsspesialister styrker riksrevisjonene

24 erfarne revisorer fra alle søkerlandene til EU er utdannet til spesialister innen opplæring. De kan planlegge og gjennomføre interne revisjonskurs i sine land. Målet er å heve revisjonskompetansen og etablere nettverk for fremtidig samarbeid.

Det er opplæringsenheten IDI i Den internasjonale sammenslutningen av riksrevisjoner (INTOSAI) som har utformet og gjennomført opplæringsprogrammet. Sekretariatet til IDI holder til i Oslo. De 15 medarbeiderne kommer fra mange land, blant annet Canada, Colombia, Estland, Japan, Libanon, Russland og Serbia.

IDI arbeider globalt med styrking av riksrevisjoner i utviklings- og reformland. For å kunne gjennomføre et langsiktig opplæringsprogram for håndplukkede, erfarne revisorer fra de tolv søkerlandene var man avhengig av ekstern finansiering. Det fikk man fra Norge. Handlingsplanen for søkerlandene har støttet prosjektet med 6,7 millioner kroner.

Revisjon og korrupsjon
Målet med opplæringsprogrammet har vært å styrke opplæringskapasiteten i det enkelte lands riksrevisjon og dermed heve revisjonskompetansen. 24 revisorer er utdannet til å bli opplæringsledere, instruktører og veiledere. I tillegg har 60 deltakere gjennomgått et toukers regionalt kurs i finansiell revisjon og bekjempelse av misligheter og korrupsjon.

De 24 opplæringsspesialistene har deltatt i utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av toukers-kurset. Kursdokumentasjonen er stilt til rådighet for alle deltakende riksrevisjoner. De kan selv gjenta og tilpasse kurset til lokale behov, og gjennomføre det flere ganger ved hjelp av sine egne opplæringsspesialister.

Effektiv bruk av pengene
Opplæringsprogrammet har strukket seg over to år og er gjennomført i form av fem samlinger i Oslo, Praha, Krakow, Nicosia og Tallinn. Deltakerne har kommet fra Bulgaria, Estland, Kypros, Malta, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Romania og Ungarn. I tillegg har revisorer fra Tyrkia deltatt.

Resultatet er at riksrevisjonene i disse landene har fått bedre kompetanse til selv å analysere sine lokale opplæringsbehov og deretter utvikle og gjennomføre skreddersydde kurs. Dette bidrar til å redusere behovet for å leie inn ekstern hjelp og gjør at man kan utnytte offentlige midler på en mer effektiv måte.

Demokratiseringsprosess
At søkerlandene har en kompetent og sikker riksrevisjon er et viktig element i oppbyggingen av et demokratisk styresett. Opplæringsprogrammet har derfor hatt som mål å bistå landenes riksrevisjoner med de utfordringene de har møtt i tilpasningsprosessen mot EU-medlemskap. Opplæringsprogrammet har blitt godt mottatt både av de deltakende riksrevisjonene, EU og OECD.

Godt mottatt
- For mange land har det vært et offer å gi fra seg noen av sine beste ansatte i flere uker om gangen til opplæringsprogrammet. Deltakerne måtte ha god revisjonsfaglig bakgrunn, være gode i engelsk og vise at de er egnet til å drive med opplæring, sier kontorsjef Nina Kr. Østlund ved IDI.

Hun forteller at tilbakemeldingene stort sett er svært positive. Ferdighetene som kursdeltakerne har tilegnet seg og nytteverdien av de personlige kontaktene som er opprettet veier opp ulempene ved å måtte avgi nøkkelpersonell i perioder.

Nettverksbygging
- Vi har gjennom programmet etablert et omfattende kontaktnett i alle riksrevisjonene i søkerlandene til EU og riksrevisjoner i EU-land. Det er planer om å videreføre dette samarbeidet ved å involvere den norske Riksrevisjonen mer i det. Gjennom nettverket som nå er etablert kan vi knytte nye kontakter, forteller direktør Magnus Borge i IDI.

Et par av opplæringsspesialistene er allerede engasjert i et nytt opplæringsprosjekt hvor det er utviklet et internasjonalt kurs i miljørevisjon. Dette kurset er allerede gjennomført i Asia og Afrika.