Forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet 9. mars 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 19, § 20, § 23, og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 30 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11bk, vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 134, vedlegg I kap. I del 6.2 nr. 53, vedlegg I kap. II nr. 31k, vedlegg I kap. II nr. 31qk og vedlegg II kap. XII nr. 164k (forordning (EU) 2019/627) og vedlegg I kap. I del 6.2 nr. 54 (forordning (EU) 2015/1375).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov