Oslo Børs gis tillatelse til å drive autorisert markedsplass for finansielle instrumenter

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2, jf. § 2-1 gis Oslo Børs ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass for finansielle instrumenter som omfattet av konsesjon til Oslo Børs ASA i departementets brev 23. april 2003.

Oslo Børs ASA
Postboks 460 Sentrum
0105 Oslo

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3424 FM AlB

20.12.2006

 

Søknad om konsesjon som autorisert markedsplass

Det vises til brev fra Oslo Børs ASA 23. juni 2006 hvor det søkes om tillatelse til å drive autorisert markedsplass, samt til Kredittilsynets brev 3. november 2006 med tilrådning i saken.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2, jf. § 2-1 gis Oslo Børs ASA tillatelse til å drive autorisert markedsplass for finansielle instrumenter som omfattet av konsesjon til Oslo Børs ASA i departementets brev 23. april 2003, jf. lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 1-2, annet ledd nr. 1 – 7.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. Oslo Børs ASA skal påse at den virksomhet som drives som autorisert markedsplass rent praktisk skilles fra Oslo Børs ASAs virksomhet som børs. Det må utad klart og tydelig fremgå at den autoriserte markedsplassen og børsen ikke er samme markedsplass. Betegnelsen ”børs” tillates ikke benyttet i navnet, eller som forretningskjennetegn, merkenavn m.m., til den autoriserte markedsplassen.
  1. Der regelverket for den autoriserte markedsplassen og/eller grunnlaget for dette er ulikt det som gjelder for børsvirksomheten til Oslo Børs ASA, skal Oslo Børs ASA påse at denne forskjellen, og betydningen av denne, klart fremgår overfor utstederforetakene og investorene.
  1. Finansielle instrumenter av samme art og med samme utstederforetak kan ikke noteres både på den autoriserte markedsplassen og børsen. Departementet kan gi pålegg om endring av regelverket ved markedsplassene dersom notering av ulike typer finansielle instrumenter fra samme utstederforetak noteres på hver sin markedsplass, og dette senere viser seg å kunne svekke tilliten til Oslo Børs ASAs børsvirksomhet, autoriserte markedsplass eller til markedet generelt. Oslo Børs ASA forutsettes å ha systemer for en effektiv overvåkning av handelen i begge instrumenter notert på hver sin markedsplass.
  1. Før ny verdipapirhandel- og børslov, samt nytt regelverk for flagging og tilbudsplikt, er trådt i kraft, jf. NOU 2005: 17 og NOU 2006: 3, kan Oslo Børs ASA ikke flytte instrumenter notert på børsen over til den autoriserte markedsplassen, med mindre dette er besluttet av utstederforetaket selv i samsvar med børsloven § 5-8, tredje ledd, med tilhørende forskrifter.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:       Kredittilsynet