Oslo Pensjonsforsikring AS gis tillatelse til å opprette datterselskap i Irland

Finansdepartementet gir tillatelse til at Oslo Pensjonsforsikring AS oppretter datterselskap (verdipapirfond) i Irland i henhold til søknaden. Departementet gir også tillatelse til endringer i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av datterselskap i Irland. Tillatelsene gis med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 fjerde ledd og 2a-7 annet ledd.

Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen Advokatfirma
Ved: Peter Hammerich
Postboks 1524 Vika
0250 OSLO

   
       

Deres ref

Vår ref

Dato

#1027951/1

06/3456 FM TMe

20.10.2006

 

Tillatelse til å etablere datterselskap og til å endre konsernstruktur

Det vises til Deres brev av 27. juni 2006, hvor De på vegne av Oslo Pensjonsforsikring AS søker om tillatelse til å opprette et irsk datterselskap, Sector UCITS Funds plc. Det vises også til Kredittilsynets tilrådning i saken av 30. august, samt e-post fra advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen til departementet av 12. september og 2. oktober.

Departementets vurdering
Finansdepartementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd tillatelse til at Oslo Pensjonsforsikring AS oppretter datterselskap (verdipapirfond) i Irland i henhold til søknaden.

Tillatelsen gis på vilkår av at Oslo Pensjonsforsikring AS gjennom vedtekter, avtaler eller på annen måte, skal sikre slikt innsyn i virksomheten i Sector UCITS Funds plc som måtte være nødvendig for å holde tilstrekkelig kontroll med denne, også i en situasjon der andre kommer inn på eiersiden. Oslo Pensjonsforsikring AS skal videre påse at Kredittilsynet kan føre tilsyn med Sector UCITS Funds plc både gjennom tilsynet med Oslo Pensjonsforsikring AS og direkte i den utstrekning EØS-avtalen og forholdet til irske tilsynsmyndigheter ikke er til hinder for dette. Før virksomheten starter opp, skal Sector UCITS Funds plc sende en nærmere redegjørelse om dette forholdet til Kredittilsynet, som avgjør om det er tilstrekkelig i forhold til dette vilkåret.

Videre stilles det vilkår om at alle nødvendige tillatelser for å etablere datterselskapet i Irland foreligger fra irske myndigheter, herunder tilsynsmyndigheter, og at Sector UCITS Funds plcs virksomhet, herunder forvaltning, til enhver tid er i samsvar med irske regler. Det stilles også vilkår om at verdipapirfondets struktur, slik det er fremstilt i søknadens pkt 3 side 6, herunder dets organer, dets forvalter, dets depotmottaker samt dets administrator, godkjennes av den irske tilsynsmyndigheten. Videre stilles det betingelse om at det ikke påhviler en plikt for Oslo Pensjonsforsikring AS om å tilføre ytterligere midler i verdipapirfondet utover det fastsatte investeringsbeløpet.

Dersom verdipapirfondet skal markedsføres i Norge, kommer verdipapirfondloven § 6-14 til anvendelse.

Departementet gir med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd tillatelse til endringer i konsernstrukturen som følge av opprettelsen av datterselskap i Irland i henhold til søknaden. Oslo Pensjonsforsikring AS plikter å underrette Kredittilsynet når Sector UCITS Funds plc ikke lengre er et datterselskap i konsernet.

Med hilsen

Erling G. Rikheim  e.f.
avdelingsdirektør

 

Tone Meldalen
rådgiver

Gjenpart: Kredittilsynet