Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 107 (2008-2009)

Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget