Ot.prp. nr. 11 (1998-99)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven) i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet ligger ved.

Til forsiden