Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 11 (2007-2008)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (­styrket stilling for fornærmede og etterlatte)

Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (­styrket stilling for fornærmede og etterlatte)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget