Historisk arkiv

Styrket kamp mot vold i nære relasjoner

Bedre rettigheter for ofre i straffesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fornærmede og etterlatte i straffesaker skal få bedre muligheter til å bli hørt, få mer informasjon og få rett til bistandsadvokat i større grad enn tidligere. Ofre for vold i nære relasjoner får rett til bistandsadvokat og ordningen utvides også til å gjelde før anmeldelse inngis. Dette er blant forslagene som ble fremmet i statsråd i dag.

Ofre for vold i nære relasjoner vil få rett til bistandsadvokat. Foto: Trista Weibell, iStockFornærmede og etterlatte i straffesaker skal få bedre muligheter til å bli hørt, få mer informasjon og få rett til bistandsadvokat i større grad enn tidligere. Ofre for vold i nære relasjoner får rett til bistandsadvokat og ordningen utvides også til å gjelde før anmeldelse inngis. Dette er blant forslagene i proposisjonen, om styrkede prosessuelle rettigheter for ofrene i straffesaker, som ble fremmet i statsråd i dag.

Les lovforslaget her.

- Mye av volden som skjer i hjemmet er ofte veldig grov. Jeg er glad for at vi nå kan tilby ofre for vold i nære relasjoner advokat på det offentliges bekostning slik at de får en trygg havn å søke til, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen har gått inn for å styrke stillingen for ofre for alvorlig kriminalitet. I budsjettforslaget for 2008 er det foreslått bevilget 44 millioner kroner for å styrke fornærmedes og pårørendes rettigheter og bedre hjelpetilbudet for kriminalitetsofre.

- Jeg håper forslaget bidrar til at de som er utsatt for straffbare handlinger føler seg møtt med verdighet og respekt i straffesystemet, sier Storberget.

Mange fornærmede og etterlatte har gitt uttrykk for at møtet med rettssystemet kan oppfattes som en tung tilleggsbelastning, og at de føler seg utestengt fra behandlingen av en sak som de er sterkt berørt av. Flere har uttrykt ønsker om å bli anerkjent som innehavere av legitime interesser i straffesaken og bli gitt anledning til å delta i sakens behandling gjennom styrkede rettigheter til informasjon og kontradiksjon.

- Styrking av fornærmedes og etterlattes rettigheter i straffesaker er sentralt for å opprettholde tilliten til rettssystemet. I mange saker kan også mer aktiv deltakelse fra fornærmede og etterlatte bidra til at straffesaken blir oppklart eller bedre opplyst, sier Storberget.

En styrking av ofrenes rettigheter i straffesaken innebærer ikke en privatisering av straffesaken. At fornærmede og etterlatte gis styrket rett til innsyn, informasjon og kontradiksjon, rokker ikke ved prinsippet om at strafforfølgning er et offentlig ansvar. Slike rettigheter innebærer heller ingen svekkelse av siktedes rettssikkerhetsgarantier.

For å styrke ofrenes stilling i straffeprosessen, fremmer Regjeringen i hovedtrekk følgende forslag:

  • Utvidelse av bistandsadvokatordningen til å gjelde flere sakstyper. For fornærmede foreslås retten til bistandsadvokat utvidet til å gjelde seksuell handling med barn under 16 år, jf. straffeloven § 200 annet ledd (uavhengig av om handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter), vold i nære relasjoner, jf. straffeloven § 219, saker om besøksforbud på grunnlag av mulig overtredelse av § 219, menneskehandel, jf. straffeloven § 224, kjønnslemlestelse, jf. lov 15. desember 1995 nr. 74 og alle saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. For etterlatte foreslår regjeringen å gi rett til bistandsadvokat der noen er død som følge av en straffbar handling hvis særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.  Regjeringen foreslår i tillegg at det innføres en skjønnsmessig adgang til å oppnevne bistandsadvokat når sakens art og alvor eller hensynet til de involverte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for det.
  • Utvidelse av ordningen med rett til en kostnadsfri konsultasjon med advokat for å vurdere spørsmål av betydning for anmeldelse. En slik rett gjelder i dag for personer som er utsatt for voldtekt eller menneskehandel. Retten foreslås utvidet til å gjelde fornærmede i de fleste saker om seksuallovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, overtredelse av besøks- og kontakforbud og saker om kjønnslemlestelse.
  • Styrking av retten til informasjon og innsyn på alle stadier av saken. Fornærmede som har bistandsadvokat og enkelte etterlatte skal holdes løpende orientert om sakens utvikling. Andre fornærmede skal informeres ved behov.
  • Rett for fornærmede og etterlatte til å være til stede i alle rettsmøter, også når disse går for lukkede dører. De skal også ha rett til å være til stede under hele hovedforhandlingen, uavhengig av tidspunkt for egen forklaring. Det foreslås videre at fornærmede med bistandsadvokat skal forklare seg før tiltalte.
  • Rett for fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat til å stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige under hovedforhandlingen, til å kommentere bevisførselen underveis samt rett til en sluttbemerkning før saken tas opp til doms.
  • Heving av aldersgrensen for bruk av dommeravhør fra 14 til 16 år, likevel slik at fornærmede mellom 14 og 16 år skal kunne forklare seg under hovedforhandling etter ønske.
  • Utvidelse av fornærmedes og etterlattes rett til økonomisk kompensasjon for å følge hovedforhandlingen.
  • Styrking av rettigheter i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaker.
  • Endringer i regelverket om sivile krav som kan fremmes sammen med straffesaken, typisk erstatnings- og oppreisningskrav, for å sikre en bedre forberedelse og behandling av kravene.

I statsbudsjettet for 2008 har regjeringen også foreslått bevilget midler for at visse fornærmede og etterlatte skal gis rett til en kontaktperson i politiet og møte med aktor før hovedforhandlingen.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marianne Vollan, tlf. 22 24 53 12