Ot.prp. nr. 111 (2001-2002)

Om lov om endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger her frem forslag om å endre det offisielle navnet på Finnmark fylke til Finnmark eller Finnmárku. Dette vil innebære at fylkesnavnet blir tospråklig (norsk og samisk). Forslaget gjør det nødvendig med endring av Lov 14.08.1918 nr 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (inndelingsnavneloven) § 2 nr 2 XIX og av Grunnloven § 58 tredje ledd om Stortingets fylkesvise mandatfordeling. I denne omgang er det kun aktuelt å foreslå endring av inndelingsnavneloven. Et høringsnotat om lovendringsforslaget var høsten 2001 ute til høring hos kommunene i Finnmark, Sametinget og andre berørte instanser. Departementets forslag til lovendring er basert på dette høringsnotatet og på de innkomne uttalelser fra høringsinstansene.

Initiativet i denne saken ble tatt av fylkesutvalget i Finnmark, som i møte 22-23.11.1993 (sak 131/93) vedtok å fremme søknad om å kunne bruke «Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkkagielda» som tospråklig benevnelse på fylkeskommunen. Etter henstilling fra det daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet ble saken behandlet av Finnmark fylkesting på samlingen 31.05. - 03.06.1994 (sak 23/94). Fylkesutvalgets vedtak ble opprettholdt med 27 mot 5 stemmer.

Til grunn for vedtaket i fylkesutvalget heter det bl a:

«Finnmark fylkeskommune har samer som satsningsområde i perioden 1992-95. Hovedmålet i fylkesplanen er formulert slik: «en dynamisk samisk kulturutvikling med bærekraftige samiske samfunn». Strategier for å nå dette målet har følgende formulering: «å sikre grunnlaget for bevaring og utvikling av samisk identitet, språk, kultur og samfunnsliv i Finnmark».

Samelovens språkregler ble gjort gjeldende fra 01.01.1992. Finnmark fylkeskommune er også forpliktet av disse reglene. Fylkeskommunen har siden disse reglene begynte å gjelde satt i gang en rekke tiltak og prosjekter for å utvikle bruken av samisk språk i fylkeskommunen.

På bakgrunn av dette må det vurderes om det er behov for å profilere det samiske språket også i benevnelsen for Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen er i gang med et skiltingsprogram på samisk. Av den grunn er det nødvendig å avklare den dobbeltspråklige navnebruken også ved at den samiske betegnelsen blir brukt på brevark med mer. En del av de fylkeskommunale institusjoner i forvaltningsområdet for samelovens språkregler har søkt om å få en dobbeltspråklig benevnelse på institusjonen. Dette gjelder følgende institusjoner: Tana helsesenter, Porsanger helsetun, Samisk ungdomshjem og tannklinikkene i de fem kommunene i forvaltningsområdet...»

Ved en feil lå saken ubehandlet i departementene inntil fylkesrådmannen første gang etterlyste den ved brev 20.06.2000. I et foreløpig svar 07.07.2000 til Finnmark fylkeskommune beklaget Arbeids- og administrasjonsdepartementet dette. Samtidig uttalte departementet at en i utgangspunktet ikke hadde innvendinger til fylkestingets ønske om innføring av tospråklig navn på fylkeskommunen. Det ble pekt på at en slik endring og en tilsvarende endring av fylkesnavnet både synes naturlig og riktig på bakgrunn av samenes og det samiske språks stilling i Finnmark, og det forhold at flere kommuner i fylket allerede har fått godkjent tospråklige kommunenavn. I brevet het det avslutningsvis at departementet vil forberede de nødvendige lovendringer for å få dette til, og at et høringsnotat om dette ville bli sendt berørte instanser i forkant av dette.