Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 115 (2001-2002)

Om lov om endringar i inkassolova

Om lov om endringar i inkassolova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget