Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 24 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

På bakgrunn av Arbeidslivslovutvalgets innstilling og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) vedtok Stortinget lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Ved kgl. res. av samme dato er det fastsatt at loven skal tre i kraft 1. januar 2006. Det var bred enighet om mange av bestemmelsene i den nye loven. Dette gjelder for eksempel fortrinnsrett for deltidsansatte, forbud mot diskriminering av midlertidig ansatte og deltidsansatte og utvidet oppsigelsesvern ved sykdom. Disse bestemmelsene er det viktig å få satt i kraft. Samtidig er det enkelte sider ved den nye loven som regjeringen ikke kan akseptere.

I tråd med regjeringserklæringen fra Regjeringen Stoltenberg II fremmes det derfor forslag om endringer i lovens regler om midlertidig ansettelse, retten til å fortsette i stillingen under en oppsigelsestvist, overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Det fremmes dessuten forslag om endring i lovens formålsparagraf og i arbeidsmiljøbestemmelsene.

Arbeids- og sosialdepartementet mener at disse endringene er så viktige for arbeidstakervernet at de må gjennomføres før den nye arbeidsmiljøloven trer i kraft.

I tillegg foreslås det at gjeldende rett videreføres når det gjelder bestemmelsene om beredskapsvakt, passivt arbeid og hjemmevakt. Det foreslås også en endring som viderefører den domstolsskapte valgretten ved virksomhetsoverdragelse.

Departementet tar sikte på å komme tilbake med en ny proposisjon i løpet av våren 2006 om regulering og ikrafttredelse av varsling/ytringsfrihet i arbeidsforhold. Samtidig vil departementet vurdere om det er behov for ytterligere endringer av arbeidsmiljøloven. Eksempler på temaer som da vil kunne bli drøftet er reguleringen av passivt arbeid/hjemmevakt og valgretten ved virksomhetsoverdragelse. For disse bestemmelsers vedkommende har departementet valgt å foreslå en videreføring av gjeldende rett, da eventuelle endringer etter departementets oppfatning krever ytterligere utredning og en egen høringsprosess. Det vises også til at et enstemmig Storting ba Regjeringen om å iverksette en undersøkelse om omfanget og bruken av bestemmelsene om unntak fra lovens regler om arbeidstid. Stortinget ba også arbeidslivets parter om å søke å komme fram til en omforent definisjon av sammenlignbarhet mellom tredelt turnus og helkontinuerlig skiftarbeid. Disse arbeidene er igangsatt, og Stortinget vil bli orientert når resultatetene er klare.

Når det gjelder de konkrete lovendringsforslag, foreslås for det første at henvisningen til virksomhetenes og samfunnets behov i formålsparagrafen tas ut.

I lovens bestemmelser om generelle krav til arbeidsmiljøet og krav til det fysiske arbeidsmiljø, foreslås det, etter mønster av tilsvarende bestemmelser i gjeldende lov, at velferdshensyn nevnes eksplisitt.

Departementet foreslår videre å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i seks måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere seks. Likeledes foreslås at adgangen til midlertidig ansettelse når «arbeidstaker bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag» oppheves. Disse reglene foreslås erstattet av gjeldende regel i § 58 A som gir adgang til å benytte midlertidig ansettelse «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften».

Videre foreslår departementet å reversere begrensningen i arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen under ankebehandling av en tvistesak. Departementet foreslår således å videreføre bestemmelsene i gjeldende lov om at arbeidstaker i utgangspunktet har rett til å fortsette i stillingen så lenge en oppsigelsestvist pågår.

I kapitlet om arbeidstid foreslås det at grensene for bruk av overtid bringes tilbake til situasjonen før lovendringene i 2003. Det foreslås videre at minimumsgrensen på åtte timer for den daglige og 28 timer for den ukentlige arbeidsfrie perioden gjeninnføres. I arbeidstidskapitlet foreslås også at gjeldende rett om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid og om beredskapsvakt, passiv tjeneste og hjemmevakt i all hovedsak videreføres.

På bakgrunn av de endringer som foreslås i arbeidstidsreglene, foreslås dessuten at gjeldende rett når det gjelder unntak fra arbeidstidskapitlet for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling videreføres.

I kapitlet om virksomhetsoverdragelse foreslår departementet en endring som sikrer videreføring av gjeldende rett med hensyn til den såkalte «valgretten».

Regjeringen vil reversere opphevelsen av gjeldende tjenestemannslov. Dette innebærer at stillingsvernet for statsansatte fortsatt i hovedsak vil være regulert i tjenestemannsloven. Det foreslås noen endringer i arbeidsmiljøloven som en nødvendig følge av at tjenestemannsloven videreføres.

Det har ikke vært ansett nødvendig eller hensiktsmessig med noen ny høringsprosess i denne omgang. De forslag som fremmes i denne proposisjonen ble grundig hørt i forbindelse med Arbeidslivslovutvalgets innstilling og utarbeidelsen av Ot.prp. nr. 49 (2005-2006). Departementet har likevel vært i dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet og fått innspill i den forbindelse.

Til toppen
Til dokumentets forside