Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 25 (2008-2009)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (kontaktforbud med elektronisk kontroll, ­endring av saksbehandlingsreglene for besøks­forbud mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen her foreslår departementet enkelte endringer i straffeloven 1902 og straffeprosess­loven.

Straffeloven 1902 § 33 foreslås endret slik at den hjemler elektronisk kontroll i forbindelse med dom på kontaktforbud. Formålet er særlig å gi bedre beskyttelse til personer som utsettes for vold og trusler om vold fra nåværende eller tidligere samlivspartner, men elektronisk kontroll vil kunne ilegges alle som blir idømt kontaktforbud. I forbindelse med denne endringen foreslås også endringer i straffeloven 1902 §§ 33 a og 342. Det foreslås videre et nytt kapittel 16 c i straffeprosessloven om sletting av opplysninger som er registrert i forbindelse med elektronisk kontroll.

Det foreslås også en endring av saksbehandlingsreglene i straffeprosessloven § 222 a om besøksforbud. Departementet foreslår å oppheve ordningen med obligatorisk rettslig overprøving av påtalemyndighetens beslutninger om besøksforbud som ikke omfatter forbud mot å oppholde seg i eget hjem.

Proposisjonen inneholder i tillegg forslag til presiserende endringer i straffeprosessloven § 183.

Til toppen
Til dokumentets forside