Ot.prp. nr. 44 (2007-2008)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet.

Følg proposisjonen på Stortinget