Ot.prp. nr. 44 (2007-2008)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 44

(2007-2008)

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartemente av 4. april 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet.

Følg proposisjonen på Stortinget