Ot.prp. nr. 49 (2004-2005)

Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Til innholdsfortegnelse

26 Særskilte merknader til forslag om opphevelse av og endringer i andre lover

Merknader til forslag nr. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (for endringer i § 9), 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (for endringer i § 8) og 27:

Bestemmelsene «oppdaterer» henvisninger som lovparagrafene har til bestemmelser i gjeldende arbeidsmiljølov.

Merknader til forslag nr. 3, 7, 10 (for endring i § 2), 13, 26 (for endring i § 2)

Bestemmelsene gir hjemmel til forskrifter om utsendte arbeidstakere, for så vidt gjelder bestemmelser i lov om ferie for fiskere, likestillingsloven, ferieloven (endringen i § 2), allmenngjøringsloven og lov om arbeidsmarkedstjenester, se nærmere omtale i punkt 6.3.4.

Til dokumentets forside