Ot.prp. nr. 5 (2000-2001)

Om lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Høringsinstanser

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barn - og familiedepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Finans - og tolldepartementet

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Oslo byrett

 • Bergen byrett

 • Trondheim byrett

 • Tromsø byrett

 • Stavanger byrett

 • Salten sorenskriverembete

 • Nedre Telemark sorenskriverembete

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Politimesteren i Oslo politidistrikt

 • Politimesteren i Bergen politidistrikt

 • Politimesteren i Trondheim politidistrikt

 • Politimesteren i Tromsø politidistrikt

 • Politimesteren i Stavanger politidistrikt

 • Politimesteren i Nordmøre politidistrikt

 • Politimesteren i Vest- Finnmark politidistrikt

 • Direktøren for Nordre fengselsdistrikt

 • Direktøren for Søndre fengselsdistrikt

 • Direktøren for Vestre fengselsdistrikt

 • Direktøren for Østre fengselsdistrikt

 • Direktøren for Bastøy landsfengsel

 • Direktøren for Bergen landsfengsel

 • Direktøren for Ila landsfengsel og sikringsanstalt

 • Direktøren for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt for kvinner

 • Direktøren for Ullersmo landsfengsel

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet, Oslo sentrum

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet, Oslo øst

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet, Oslo nord

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Akershus

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Østfold

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Hedmark

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Oppland

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Buskerud

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Vestfold

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Telemark

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Aust-Agder

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Vest-Agder

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Rogaland

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Hordaland

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Sogn og Fjordane

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Møre og Romsdal

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Sør-Trøndelag

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Nord-Trøndelag

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Nordland

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Troms

 • Kontorsjefen for Kriminalomsorg i frihet i Finnmark

 • Tilsynsrådene for fengslene

 • Kriminalomsorgens IT tjeneste (KITT)

 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 • Regjeringsadvokaten

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Datatilsynet

 • Norsk Fengsels - og Friomsorgsforbund (NFF)

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norges Juristforbund (NJ)

 • Sosialtjenestemennenes landsforbund (SL)

 • Samfunnsviternes fagforening (SF)

 • Akademikernes fellesorganisasjon (AF)

 • LO - stat

 • Straffelovrådet

 • Det Kriminalitetsforebyggende Råd

 • Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

 • Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Advokatforening

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Rettspolitisk forening

 • KROM (Norsk forening for kriminalreform)

 • SON (Straffedes organisasjon i Norge)

 • Foreningen for fangers pårørende (FFP)

 • JUSS-BUSS, Oslo

 • JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Oslo

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Likestillingsombudet

 • Barneombudet

Til dokumentets forside