Ot.prp. nr. 64 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Proposisjonens hovedinnhold og bakgrunn

I proposisjonen foreslås enkelte endringer i barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven. En del av endringsforslagene er en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 40 (2001-2002) Om barne- og ungdomsvernet. I meldingen drøftet Barne- og familiedepartementet bl.a. behovet for enkelte endringer i barnevernloven, og en del av disse sluttet Stortinget seg til. I tillegg ba Stortinget departementet vurdere enkelte andre endringer. En del av de endringsforslagene som ble drøftet i stortingsmeldingen og i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteens innstilling, jf. Innst.S. nr. 121 (2002-2003), ble først tatt opp av Befringutvalget i NOU 2000:12 Barnevernet i Norge eller har sammenheng med spørsmål drøftet av utvalget. Dette gjelder bl.a. forslaget om at den rettslige overprøvingen av fylkesnemndas vedtak skal skje direkte for lagmannsretten, jf. pkt. 10, forslaget om endringer i lovens § 6-4 om opplysningsplikt til barneverntjenesten, jf. pkt. 8, forslaget om lovfesting av kommunens plikt til å vurdere egnet botiltak for enslige mindreårige ved bosetting i kommunen, jf. pkt. 3, forslaget om oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse, jf. pkt. 4, og forslaget om å utvide eksemplifiseringen av hjelpetiltak i barnevernloven § 4-4 annet ledd, jf. pkt. 5.

I pkt. 13 foreslås endringer i sosialtjenesteloven § 9-2 som gjelder fylkesnemndas sammensetning. Disse forslagene er først og fremst av teknisk karakter. I stortingsmeldingen og innstillingen ble det imidlertid også tatt opp enkelte spørsmål som berører fylkesnemndenes sammensetning og saksbehandling, herunder spørsmål om å redusere antall sakkyndige og lege medlemmer i fylkesnemnda. Videre reises det i stortingsmeldingen spørsmål om behov for større åpenhet rundt fylkesnemndenes saksbehandling, herunder om pressen bør gis begrenset tilgang til å følge enkeltsaker i fylkesnemnda.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som har i mandat å foreta en helhetlig og samlet vurdering av fylkesnemndenes saksbehandling og rutiner i et ressursperspektiv, der samtidig hensynet til berørte parters rettssikkerhet blir ivaretatt. Utvalget skal for det første komme med forslag til effektivitetsfremmende og kostnadsbesparende forenklinger i fylkesnemndssystemet. Utvalget vurderer også behovet for endringer i fylkesnemndas sammensetning både generelt og i den enkelte sak. Utvalget skal avlevere sin endelige utredning innen 1. juni 2005. Utredningen vil bli lagt frem som en NOU som vil bli sendt på alminnelig høring sommeren 2005. Nødvendige lovendringer vil bli fremmet for Stortinget som egen sak. Det vises for øvrig til pkt. 10, der utvalgets arbeid og departementets oppfølging er nærmere omtalt.

Også spørsmålet om åpenhet i fylkesnemnda, herunder om pressens adgang til å følge saker i nemnda, drøftes av fylkesnemndsutvalget. Eventuelle forslag vil bli fulgt opp av departementet på samme måte som utvalgets øvrige forslag.

I tillegg til de endringer som har sammenheng med Stortingets behandling av spørsmål tatt opp i stortingsmeldingen om barnevernet, foreslås også enkelte andre endringer. Dette gjelder forslag om lovfesting av plikt for kommunen til å ha internkontroll med virksomheten på barnevernområdet, jf. pkt. 2, overføring av ansvaret for fastsettelse av oppfostringsbidrag fra fylkesnemnda til bidragsfogden, jf. pkt. 11, utvidelse av omfanget av krav om politiattest på barnevernområdet, jf. pkt. 9, og endring av barnevernloven § 9-5 om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen, jf. pkt. 12. I pkt. 7 foreslås det en endring i barnevernloven § 4-20 som innebærer en forenkling av behandlingen av saker om adopsjon som gjennomføres med hjemmel i barnevernloven. I dag er disse sakene gjenstand for en unødig dobbeltbehandling som innebærer at de både behandles av fylkesnemndene for sosiale saker og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Endringsforslaget går ut på en avvikling av dette tosporede systemet slik at sakene kun skal undergis realitetsbehandling i fylkesnemnda.

Som en følge av de endringer som foretas i barnevernloven og sosialtjenesteloven foreslås det også endringer i adopsjonsloven, smittevernloven og skatteloven.

Departementet vil videre gjøre oppmerksom på at Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet utreder spørsmålet om å endre barnevernloven § 2-1 for å åpne for interkommunalt samarbeid når det gjelder myndighetsutøvelse og for å gi kommunene større frihet til å organisere barneverntjenesten. Etter planen skal dette utredningsarbeidet være ferdigstilt våren 2005.

1.2 Høringen

Barne- og familiedepartementet sendte 15. oktober 2004 et høringsnotat med forslag til lovendringer til følgende høringsinstanser:

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke- og kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Utenriksdepartementet

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Fylkeslegene

Helseregioner (5)

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Statistisk sentralbyrå

Kommunenes Sentralforbund

Regjeringsadvokaten

Barneombudet

Domstolsadministrasjonen

Utlendingsdirektoratet

Sivilombudsmannen

Likestillingsombudet

Forbrukerombudet

Sametinget

Statens råd for funksjonshemmede

Norges Forskningsråd (NFR)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Childwatch International - UiO

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Norsk Psykologforening

Den norske Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Norges Juristforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Norsk Lærerlag

Utdanningsforbundet

Landsorganisasjonen (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Kirkens Familievern

Norsk Fosterhjemsforening

Barneverninst. Samarbeidsforum

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Norges Kvinne- og Familieforbund

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 foreldre

Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre & besteforeldre

Antirasistisk senter

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Verdens Barn

Adopsjonsforum

InorAdopt

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

PRESS - Redd Barna Ungdom

UNICEF-komiteen i Norge

Norges Røde Kors

Voksne for Barn

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Adoptertes landsforening

Enestående adoptanters forening

Adoptivforeldreforeningen

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Rettspolitisk forening

Barnevern Juridisk Forum

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri

Høringsfristen ble satt til 20. desember 2004. 10. januar 2005 hadde i alt 65 høringsinstanser avgitt realitetsuttalelse. Disse fordeler seg slik:

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Moderniseringsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Utenriksdepartementet

Datatilsynet

Helsetilsynet

Ullevål universitetssykehus

UDI

Barneombudet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Vestfold

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Fylkesnemnda for sosiale saker for Hordaland og Sogn og Fjordane

NOVA

Solør tingrett

Oslo kommune

Bergen kommune

Sarpsborg kommune

Rindal kommune

Horten kommune

Vestvågøy kommune

Kongsvinger kommune

Stjørdal kommune

Meldal kommune

Stavanger kommune

Marker kommune

Asker kommune

Drammen kommune

Nord-Odal kommune

Ålesund kommune

Sortland kommune

Nordhordland interkommunale barnevernteam

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Landsforeningen for barnevernsbarn

Redd Barna

Universitetet i Bergen

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Oslo

Høgskulen i Volda

Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Oslo

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Organisasjonen for private barneverntiltak

Organisasjonen for foreldre barn tiltak

Advokatfellesskapet/Barnevernjuridisk forum

Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre

Norges kvinne- og familieforbund

I tillegg har departementet mottatt 2 uttalelser fra instanser som ikke sto på departementets høringsliste. Dette er Ellinor Lie med medhjelpere og Brukergruppa, senter for oppvekst Drammen kommune.

Det nærmere innhold i høringsuttalelsene vil bli behandlet senere i proposisjonen i tilknytning til de enkelte lovforslagene.

Ett av endringsforslagene er ikke omhandlet i ovennevnte høringsnotat. Dette gjelder forslaget om ny § 9-10 a i sosialtjenesteloven om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak i barnevernsaker. Det vises til nærmere omtale i pkt. 10.

Til forsiden