Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 81 (2000-2001)

Om lov om notarius publicus

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justisdepartementet fremmer i proposisjonen forslag til lov om notarius publicus. Lovforslaget bygger på utredningen Notarius publicus i norsk rett av Erik Elstad, heretter betegnet utredningen. Utredningen følger vedlagt proposisjonen.

Lovforslaget vil i det vesentlige innebære en lovfesting av gjeldende rett. Reglene bygger på nåværende spredte lovbestemmelser og praksis slik den er kjent i dag. Et hovedformål med lovreguleringen er å avhjelpe den nåværende usikkerhet om hvilke oppgaver notarius publicus har og hvordan oppgavene skal utføres. Dette oppnås ved å samle de grunnleggende kompetanseregler og saksbehandlingsregler i en ny lov om notarius publicus med tilhørende forskrift.

Notarius publicus-funksjonen tilligger herreds- og byrettene, utenrikstjenesten, Sysselmannen på Svalbard og politimestrene i Rjukan, Vestoppland og Sør-Varanger. I proposisjonen foreslås at den nåværende ordning videreføres, med unntak for de tre politimestrene. I tillegg har lensmennene og enkelte andre begrenset notarialkompetanse. Det foreslås at de personelle kompetansehjemler samles i lov og forskrift.

Notarius publicus er i norsk rett pålagt en rekke konkrete arbeidsoppgaver, hvorav de viktigste er å foreta vigsler og registrere partnerskap. Notarius publicus har i tillegg en generell kompetanse til å gi notarialbekreftelser. De vanligste notarialbekreftelser er bekreftelse av underskrift, kopibekreftelser og bekreftelse av kompetanse. Plikt til å gi bekreftelse avhenger av om notarialbekreftelse er nødvendig. Ordinær kopibekreftelse faller følgelig utenfor loven.

Lovforslaget tar ikke sikte på å gjøre endringer i notarius publicus' saklige kompetanse. Reglene vil riktignok innebære at notarius publicus' kompetanse og plikt til å utføre notarialforretninger angis på en klarere måte enn tidligere. Den nåværende fleksibilitet er imidlertid forsøkt opprettholdt så langt som mulig.

Kongen er i lovforslaget gitt hjemmel til ved forskrift å gi andre notarialmyndighet og til å gi forskrift om den praktiske utførelse av notarialforretninger. Dette er i samsvar med gjeldende rett. I tillegg skal Kongen kunne gi forskrift om delegasjon av notarialmyndighet. Det vil bli gitt forskrift i medhold av disse bestemmelser, med ikrafttredelse samtidig som loven.

Til toppen
Til dokumentets forside