Ot.prp. nr. 94 (2008-2009)

Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF)

Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring Betalingstjenester – delrapport til Finansdepartementet fra arbeidsgruppen for betalingstjenestedirektivet

Følg proposisjonen på Stortinget