Ot.prp. nr. 94 (2008-2009)

Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I denne proposisjonen fremsettes lovforslag om gjennomføring i norsk rett av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked og om endring av direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF samt oppheving av direktiv 97/5/EF. Det foreslås endringer i finansavtaleloven, angrerettloven og kredittkjøpsloven.

Forslagene i proposisjonen bygger på en delrapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet for å foreslå regler til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (heretter benevnt delrapport I). Delrapport I omhandler de privatrettslige bestemmelsene i direktivet, dvs. direktivets del III og IV. Artikkel 79 i del IV om behandling av personopplysninger vil bli behandlet i arbeidsgruppens delrapport II om gjennomføring av de offentligrettslige bestemmelsene i direktivet. I tillegg behandles i delrapport I de generelle bestemmelsene i direktivets del I og visse av bestemmelsene i del V, som er relevante for hele direktivet. Videre er to spørsmål som har en side til gjennomføringen av betalingstjenestedirektivet, også behandlet i Banklovkommisjonens utredning NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring. Dette gjelder andres misbruk av konto og betalingsinstrument og reguleringen av tilfeller der kunden selv gjør feil ved betalingsoverføringer. Denne utredningen er derfor behandlet i proposisjonen her i forbindelse med drøftelsen av de to nevnte spørsmålene.

Betalingstjenestedirektivet inneholder i del II offentligrettslige regler om en ny type tilbydere av betalingstjenester, såkalte betalingsforetak. Disse reglene vil ikke bli behandlet i proposisjonen her, men vil bli fulgt opp særskilt av Finansdepartementet etter at arbeidsgruppen har avgitt en delrapport II med forslag til gjennomføring av disse bestemmelsene.

Ettersom arbeidsgruppen vil avgi en delrapport II som nevnt, vil gruppens allerede avgitte delrapport om direktivet del III og IV bli benevnt som delrapport I i proposisjonen her.

Departementet følger opp arbeidsgruppens forslag om å gjennomføre direktivet ved endringer i finansavtaleloven kapittel 2 siden de fleste bestemmelsene i dette kapitlet berøres av direktivet. Siden direktivet i utgangspunktet er et fullharmoniseringsdirektiv, så langt det ikke er fastsatt unntak fra dette, har departementet lagt vekt på å sikre en korrekt gjennomføring.

I punkt 3 i proposisjonen behandles gjennom­føringen av direktivets bestemmelser om virkeområde og definisjoner. Punkt 4 gjelder ufravikelighet. Beskyttelsen som gis forbrukere foreslås ikke utvidet til såkalte mikroforetak.

I punkt 5 behandles gjennomføringen av direktivets bestemmelser om opplysningsplikt før avtaleinngåelse, mens punkt 6 gjelder opplysninger institusjonen skal gi kunden om gjennomførte betalingstransaksjoner.

Punkt 7 gjelder gjennomføring av direktivets bestemmelser om endring av rammeavtaler og punkt 8 omhandler opphør av slike avtaler.

Punkt 9 gjelder direktivets regler om samtykke til betalingstransaksjoner og tilbakekall av betalingsordre.

I punkt 10 behandles direktivets regler om rett til tilbakebetaling av gjennomførte betalingstransaksjoner. Her drøftes forholdet til norske regler om belastningsfullmakter som for eksempel avtalegiro. Det foreslås i hovedsak å beholde de gjeldende reglene om belastningsfullmakter i finansavtaleloven § 26.

Punkt 11 gjelder direktivets regler om mottak av betalingsordre, mens punkt 12 behandler avvisning av slike ordre.

Punkt 13 gjelder overføringstid for betalingstransaksjoner og punkt 14 gjelder valutering ved belastning og godskriving av kontoer. Valuteringsreglene i direktivet foreslås gjennomført i samsvar med ordlyden. I tillegg foreslås det å utnytte muligheten etter direktivet artikkel 72 til å fastsette at beløpet som overføres, skal godskrives betalingsmottakerens institusjon samme dag som betalerens konto belastes. Dette vil opprettholde nullfloatsystemet for innenlandske betalinger i norske kroner.

Punkt 15 gjelder direktivets regler om uautoriserte transaksjoner. Det foreslås en egenandel for kunden på inntil 1200 kroner ved misbruk av betalingsinstrument der personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det foreslås videre å begrense kundens ansvar til 12 000 kroner selv der kunden har vært grovt uaktsom ved misbruk av elektroniske betalingsinstrumenter.

I punkt 16 foreslås det å gjennomføre reglene i direktivet om betalingstransaksjoner som ikke blir korrekt gjennomført. Det foreslås i tillegg å lovfeste en erstatningsregel om at institusjoner kan bli ansvarlige dersom en nettbasert betalingstjeneste ikke gir den sikkerhet mot feilbruk som med rimelighet kan ventes.

I punkt 17 vurderes direktivets bestemmelser om utenrettslig tvisteløsning, tilsyn og sanksjoner. Det er ikke nødvendig med lovendringer for å gjennomføre disse bestemmelsene.

Punkt 18 gjelder ikrafttredelse og overgangsregler. I punkt 19 behandles økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget.

Til dokumentets forside