Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 96 (2002-2003)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget