Overdragelse av sparebank - Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre

Det mangler lovgivers avklaring på enkelte sentrale prinsipielle spørsmål vedr. konvertering av eierløs grunnfondskapital til eierrepresentert grunnfondsbeviskapital ved overdragelse av sparebanker. Departementet vil derfor stille søknaden fra Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank i bero, inntil den nødvendige avklaring med lovgiver er funnet sted.

Selmer advokatfirma DA
v/adv. Lars Weyer-Larsen / adv. Knut Endre
Postboks 1324 VIKA
0112 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

316565-8

06/584 FM AlB

12.05.2006

Overdragelse av sparebank - Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre

Det vises til søknad fremsendt via Kredittilsynet 9. desember 2005 fra Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre om overdragelse av virksomheten i Tingvoll Sparebank til Sparebanken Møre. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken i brev 25. januar d.å., og etterfølgende skriftlig utveksling av synspunkter i sakens anledning fra Advokatfirmaet Selmer ved brev 2. februar og 8. mars d.å., fra Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre i felles brev 1. februar d.å., og fra Kredittilsynet i brev av 28. februar og 16. mars d.å., samt møte 28. februar d.å. med bl.a. representanter fra Tingvoll Sparebank.

Kredittilsynet har i sin tilrådning til departementet gitt uttrykk for at den overdragelsesmodell det søkes tillatelse om etter Kredittilsynets oppfatning ikke ligger innenfor rammen av sparebankloven (sbl) § 47. Sparebankforeningen har overfor departementet gitt uttrykk for at den omsøkte modellen er tillatt etter sparebankloven.

Etter Finansdepartementets vurdering vil den overdragelsesmodellen som det legges opp til i søknaden, ikke være i strid med de hensyn som ligger til grunn for sparebankloven. Imidlertid mangler lovgivers avklaring på enkelte sentrale prinsipielle spørsmål, slik at det likevel er grunn til å la Stortinget ta stilling til disse spørsmålene før en eventuell tillatelse kan gis . Dette gjelder blant annet adgang til konvertering av eierløs grunnfondskapital til eierrepresentert grunnfondsbeviskapital ved overdragelse av sparebanker, og Kredittilsynets kompetanse i forhold til den stiftelse som er tenkt å eie grunnfondsbevisene.

Departementet vil derfor stille søknaden fra Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank i bero, inntil den nødvendige avklaring med lovgiver er funnet sted.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:
Tingvoll Sparebank
Sparebanken Møre
Kredittilsynet