På de skrå bredder - En evaluering av Den Norske Opera & Ballett

I St.meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene varslet Kulturdepartementet innføring av periodiske evalueringer på musikk- og scenekunstfeltet. Evalueringene inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet.

Panelet som har utarbeidet denne rapporten ble oppnevnt av departementet høsten 2014. Oppdraget har vært å evaluere kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse ved Den Norske Opera & Ballett for perioden 2011–2014.
Arbeidet ble igangsatt i oktober 2014 og sluttført i desember 2015.

Evalueringen: På de skrå bredder. En evaluering av Den Norske Opera & Ballett (.pdf)

Den Norske Opera & Balletts egenevalueringsrapport 2011-2014 (.pdf)