Pareto Privat AS gis tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank

Med hjemmel i lov 24. mai 1962 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd, gir Finansdepartementet Pareto Privat AS tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank.

Wiersholm, Mellbye & Bech

Knut Bergo / Eirik Solem

Postboks 1400 Vika

0115 Oslo

Faksnr.: 21 02 10 01

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

ESO-70838-6

07/1862 FM MaI

1.11.2007

 

Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank


Det vises til søknad til Kredittilsynet 30. mars 2007, hvor det på vegne av Pareto Privat AS søkes om tillatelse til å etablere forretningsbank og tillatelse til at Pareto AS kan eie 25 prosent av banken, samt til senere korrespondanse i saken. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken 25. mai 2007.

 

Med hjemmel i lov 24. mai 1962 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd, gir Finansdepartementet Pareto Privat AS tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. I tråd med det konsoliderte bankdirektiv 2006/48/EF gis det konsesjon innen klassene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 og 14.

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 

a)      Pareto Privat AS skal stiftes med en aksjekapital på minimum NOK 500 millioner. Kredittilsynet skal motta revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt før tillatelsen tas i bruk.

 

b)      Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av bankens styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet etter forretningsbankloven § 8a annet ledd.

 

c)       Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomité, jf. forretningsbankloven §§ 11 og 13.

 

d)      Tillatelsen kan ikke tas i bruk før bankens vedtekter er godkjent av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet, jf. forretningsbankloven § 4 fjerde ledd.

 

e)      Eventuelle samarbeidsavtaler som banken inngår med andre finansinstitusjoner, skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7 første ledd.

 

f)        Pareto AS skal ikke inneha større eierandel i banken enn 15 prosent.

 

g)      Pareto AS, eiere av selskaper i Pareto-konsernet, ledende ansatte i banken og ledende ansatte i selskaper i Pareto-konsernet skal samlet ikke inneha større eierandel i banken enn 20 prosent.

 

h)      Banken kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for selskaper i Pareto-konsernet, ledende ansatte i selskaper i Pareto-konsernet, eller personer/selskap som eier 10 prosent eller mer av aksjene i selskaper i Pareto-konsernet.

 

i)        Eventuelle aksjonæravtaler mellom aksjonærer i banken skal forelegges Kredittilsynet.

 

j)        Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er fastsatt forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) og tilhørende forskrift, og Kredittilsynet har mottatt kopi av disse.

 

Finansdepartementet gjør oppmerksom på at dersom Pareto Privat AS ønsker å tilby tjenester som faller inn under lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven), kreves det særskilt konsesjon som verdipapirforetak.

 

Finansdepartementet gjør videre oppmerksom på at tillatelsen gitt ovenfor kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder fra dato for dette brev.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:     Kredittilsynet, ref. 07/3464