Personalreglement for departementene

Fastsatt ved Kongelig resolusjon 14. juni 2019

§ 1 Virkeområde

(1) Personalreglementet gjelder for embetsmenn og statsansatte i departementene, unntatt Utenriksdepartementet. Reglementet gjelder tilsvarende for Statsministerens kontor.

(2) For konstitusjoner eller ansettelser inntil 6 måneder, jf. statsansatteloven § 7 første ledd, gjelder ikke reglene i §§ 2-5 nedenfor. Det enkelte departement kan fastsette nærmere regler om eventuell utlysning og innstilling i disse sakene. Det samme gjelder hvem som i slike saker skal ha rett til å treffe vedtak om konstitusjon eller ansettelse.

(3) For konstitusjoner eller ansettelser over seks måneder og inntil ett år, jf. statsansatteloven § 7 annet ledd, gjelder ikke reglene i §§ 3-5. Det enkelte departement kan fastsette nærmere regler om innstilling i disse sakene. Det samme gjelder hvem som i slike saker skal ha rett til å treffe vedtak om konstitusjon eller ansettelse.

§ 2 Utlysning av stillinger over seks måneder og inntil ett år

For konstitusjoner og midlertidige ansettelser over seks måneder og inntil ett år, jf. statsansatteloven § 7 annet ledd, gjelder følgende: Statsråden, eller den statsråden gir fullmakt, bestemmer hvilke stillinger som

  1. ikke skal utlyses
  2. skal utlyses internt i det enkelte departement
  3. skal utlyses i alle departementene eller
  4. skal utlyses offentlig.

Avgjørelse om unntak fra offentlig utlysning kan treffes generelt for enkelte stillinger som ikke er embeter eller i den enkelte sak.

§ 3 Innstillingsråd

(1) Hvert departement skal ha minst ett innstillingsråd som skal gi innstilling når statsansatt skal ansettes.

(2) Det er adgang til å benytte mer enn ett innstillingsråd, som i så fall benyttes for forskjellige grupper av ansatte. Medlemmene av innstillingsrådet er:

  1. Departementsråden (rådets leder)
  2. Leder for vedkommende avdeling eller leder for den avdelingen som behandler departementets personalsaker
  3. Stillingens nærmeste leder
  4. To representanter for de ansatte

Departementsråden avgjør om leder for vedkommende avdeling eller leder for den avdelingen som behandler departementets personalsaker, skal være administrasjonens annet medlem. Dersom den ansatte ikke skal knyttes til en bestemt avdeling eller seksjon, avgjør departementsråden hvem som skal tre inn i rådet som administrasjonens tredje representant.

§ 4 Deltagelse i innstillingsråd

Deltagelse i innstillings- og ansettelsesråd er en lovpålagt oppgave og derfor en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å godkjenne/ underskrive møteprotokoll. Dersom enkelte av rådets medlemmer ikke deltar i behandlingen av en sak eller ikke godkjenner/ underskriver møteprotokollen, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver/ godkjenner.

§ 5 Representanter for de ansatte

(1) Dersom det benyttes to eller flere innstillingsråd, skal representantene for de ansatte tilhøre den samme gruppe av ansatte som den ledige stillingen, jf. § 3 annet ledd.

(2) Den tjenestemannsorganisasjon som organiserer ansatte i vedkommende gruppe av ansatte og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, er forhandlingsberettiget, oppnevner representanter for de ansatte med personlige vararepresentanter. Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende gruppe av ansatte, oppnevner organisasjonene i fellesskap representanter og vararepresentanter.

(3) Representantene for de ansatte bør oppnevnes for inntil tre år om gangen. Funksjonstiden settes slik at den ikke løper ut samtidig for begge/alle representantene innen samme gruppe av ansatte.

(4) Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, skal representanter og vararepresentanter for de ansatte oppnevnes etter følgende regler:

  1. For at en organisasjon skal kunne utpeke representanter etter regelen nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25% av de organiserte ansatte i gruppen. Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon til reglene i denne paragraf.
  2. Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer ansatte i vedkommende gruppe, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall innen gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant.

§ 6 Ikrafttredelse

Personalreglementet trer i kraft fra 1. juli 2019.