Studie av voksnes ferdigheter (PIAAC)

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes ferdigheter noensinne.

Den viser at voksne i Norge er gode på lesing, tallforståelse og problemløsning med IKT. Samtidig er forskjellene i befolkningen store, og mange nordmenn ligger på de laveste ferdighetsnivåene. 

PIAAC står for «Programme for the International Assessment of Adult Competencies». Hensikten med PIAAC er å kunne beskrive og sammenligne grunnleggende ferdigheter hos voksne mellom 16 og 65 år i ulike land. Nesten 170 000 voksne i 24 land har gjennomført en omfattende prøve i lesing, tallforståelse og problemløsning med IKT. 

Variable voksenferdigheter

Voksne i Japan, Finland og Nederland skiller seg positivt ut i lesing, mens Norge er i gruppen rett under. I tallforståelse er Japan klart best, Finland nest best, mens Norge følger i gruppen rett under. Norge er ett av bare fire land som ligger over det internasjonale gjennomsnittet i alle ferdighetene. 

Til tross for en god internasjonal plassering viser undersøkelsen at mange nordmenn skårer lavt på de ulike ferdighetene: 

·         400 000 voksne i Norge har svake leseferdigheter, mens 480 000 har svak tallforståelse. Det er stor overlapp mellom disse gruppene. 81 prosent av de svake leserne har også svak tallforståelse.

·         Omtrent en fjerdedel av den voksne befolkningen skårer under nivå 1 eller har ikke besvart prøven i problemløsning med IKT. Det tilsvarer i underkant av 900 000 voksne.

Unge under snittet

Resultatene viser at det er store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene. Voksne i alderen 25–45 år skårer høyest i den norske undersøkelsen. De eldste skårer lavest i alle ferdighetene. De yngste (16–24 år) skårer godt under gjennomsnittet for unge i OECD i lesing og omtrent på snittet i tallforståelse. Norge er ett av bare tre land, og det eneste nordiske, hvor de yngste gjør det dårligere enn befolkningen som helhet.

Norge skal være med også i den neste runden av PIAAC, som nå er under planlegging.

Her kan du lese mer om PIAAC