Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2017

Vår ref.: Politiets nasjonale beredskapssenter

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et beredskapssenter i nærheten av Oslo for de nasjonale beredskapsressursene. Beredskapssenteret skal samle helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og krise- og gisselforhandlertjenesten.

Etter at en rekke alternative lokaliseringer ble vurdert, besluttet regjeringen i oktober 2016 at videre forprosjektering av Politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 6-4. Dette innebærer at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og skal vedta reguleringsplanen.

Planområdet ligger i Marka, og Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse etter markaloven til å igangsette planlegging.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som legger til rette for utbygging av beredskapssenteret på Taraldrud.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, med en høringsfrist på seks uker. Høringsinstansene må legge til grunn at uttalelser som kommer inn etter høringsfristens utløp ikke kan regne med å bli vurdert.

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet legges forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn og sendes på høring frem til 22. juni 2017.

Alle plandokumenter kan sees i:

  • Ski rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski,
  • Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn,

Alle plandokumenter ligger under høringsnotat nedenfor.

Merknader og kommentarer til planforslaget kan leveres digitalt på www.regjeringen.no/id2552260, alternativt sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller epost til postmottak@jd.dep.no.

Etter at høringsperioden er avsluttet, vil Justis- og beredskapsdepartementet oppsummere høringsuttalelsene og vurdere hvordan innkomne merknader bør innarbeides i planen. Deretter vil planforslaget med tilhørende dokumentasjon bli oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som grunnlag for departementets videre behandling og endelige vedtak av reguleringsplanen.