Historisk arkiv

Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski. – Vi tar nå et langt steg videre for å få på plass et viktig tiltak for å styrke landets sikkerhet og beredskap. Samtidig har vi gjort svært mye for å redusere støyen for de berørte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen besluttet høsten 2016 at politiets nasjonale beredskapssenter skal lokaliseres på Taraldrud i Ski kommune. Lokaliseringsbeslutningen ble tatt etter en lang prosess hvor en rekke ulike tomter har vært vurdert.

– Beredskapssenteret er avgjørende viktig for vår evne til å håndtere terrorangrep og andre kritiske hendelser. Det er av nasjonal interesse at senteret blir realisert slik at vi kan sikre landets innbyggere, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Arbeidet med reguleringsplanen for beredskapssenteret har ført til stort lokalt engasjement. Støy fra senterets ulike aktiviteter har fremstått som den største utfordringen.

– Vi har vært opptatt av å finne så gode løsninger som mulig, både for å ta hensyn til de som bor i nærheten av senteret og samtidig sikre at vi ivaretar nasjonale beredskapshensyn, sier Jan Tore Sanner.

– Derfor har vi lagt avgjørende vekt på å finne tiltak for å redusere støyen, sier Sanner. Etter høringen har regjeringen stilt krav om en rekke nye støydempende tiltak, for å imøtekomme ønsker fra lokalsamfunnet.

På bakgrunn av høringen er det innarbeidet flere nye tiltak som vil føre til betydelige støyreduksjoner. Dette omfatter særlig:

  • Høyere støyvoller og støyskjermer
  • Større deler av anlegget skal bygges inn, spesielt standplass på skytebanene
  • Strengere krav til støyisolering av bygninger hvor det skal benyttes treningsgranater og eksplosiver.

Etter dialog med kommunene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tillegg tatt inn flere nye bestemmelser ut over det som lå inne i det endelige forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet. Flere av disse har stor betydning for støysituasjonen:

  • Det er tatt inn en tilleggsbestemmelse om at støy fra skytebaner ikke skal overstige de nivåene som fremkommer av de reviderte støyberegningene. Den nye bestemmelsen innebærer at støyutbredelsen fra skytebanene "låses" til et nivå som ligger betydelig under anbefalte nasjonale grenseverdier, og at støynivået ikke vil kunne øke over tid. I praksis innebærer dette at støygrensene for skytebanene også ivaretar de lokale kravene som er satt av Oppegård og Ski kommune.
  • Det er satt et øvre tak for antall treningsgranater og eksplosiver som kan beyttes i løpet av et år. Dette utgjør halvparten av det som i konsekvensutredningen er angitt som høyt scenario.
  • Det er gitt føringer om at inn- og utflygningstraséer skal brukes slik at de gir minst mulig ulempe for omgivelsene.
  • Det er presisert at vedlikeholdsfunksjoner for helikoptre bare skal være for helikoptrene som er fast stasjonert på senteret.

– I tillegg er det utarbeidet en miljøppfølgingsplan som blant annet skal sikre at det utarbeides gode rutiner for varsling av støyende hendelser, rapportering av eventuelle klager og jevnlig evaluering av støysituasjonen. Det er naturlig at lokalbefolkningen engasjerer seg i saker som dette. Nå har vi funnet gode løsninger som sikrer både gode treningsforhold for politiet og en god hverdag for innbyggerne ved Taraldrud, sier Sanner.

Dokumenter

Vedlegg:

Se også: