Fokus Bank gis tillatelse til å overføre sin portefølje til filial til Danske Bank A/S i Norge

Fokus Bank gis tillatelse til å overføre sin portefølje til filial til Danske Bank A/S i Norge. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forretningsbankloven § 31. Norges Bank, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har inngitt høringsuttalelse i sakens anledning.

Fokus Bank ASA
Ved: Thomas F. Borgen/Thorbjørn Gjerde
Vestre Rosten 77
7466 Trondheim

 

 

       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/2845 FM TMe

19.12.2006

 

Søknad om tillatelse til porteføljeoverdragelse - Danske Bank A/S

Det vises til Deres søknad av 25. august 2006, Kredittilsynets tilrådning i saken av 27. oktober 2006, møte i Finansdepartementet 24. november 2006, Deres merknader av 27. november 2006 til Kredittilsynets tilrådning samt tillegg til søknaden av 1. desember 2006 (datert 1. desember 2004). Norges Bank, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har inngitt høringsuttalelse i sakens anledning av hhv. 12., 18. og 20. oktober 2006. Trondheim kommune har også henvendt seg til Finansdepartementet ved brev av 20. november 2006.

Finansdepartementet har på denne bakgrunn truffet følgende vedtak:

 1. Fokus Bank ASA gis med hjemmel i forretningsbankloven § 31 og finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd tillatelse til å overføre virksomheten med alle eiendeler og forpliktelser til Danske Bank A/S ved dens filial i Norge. Dette inkluderer adgang til å overdra samtlige aksjer i Fokus Krogsveen, Danske Capital Norge og 365 Direkte
 2. Fokus Bank ASA gis med hjemmel i forretningsbankloven § 31 tillatelse til å opphøre sin virksomhet som bank
 3. DDB Fokus Invest gis med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-15 jf. 2a-7 annet ledd tillatelse til å avvikle sin virksomhet som holdingselskap i finanskonsern

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

 1. Kredittilsynet skal forhåndsgodkjenne den informasjonen foretaket sender til eksisterende kunder i forbindelse med porteføljeoverføringen.
 2. Kredittilsynet skal forhåndsgodkjenne den endelige transaksjonsmodellen
 3. De transaksjoner det er gitt tillatelse til, kan ikke gjennomføres før
  1. Kredittilsynet har inngått avtale med det danske Finanstilsynet om utveksling av informasjon som anses nødvendig for å føre tilsyn med filialen og foretaket, jf. forskrift 6. juli 2005 nr. 802 om EØS-filialers medlemskap i innskuddsgaranti­ordningen i Bankenes sikringsfond § 5
  2. Bankenes sikringsfond har inngått avtale med det danske Garantifonden for Indskydere og Investorer hvor det fremgår hvilke innskudd og beløp som skal være sikret i ordningene, hvordan motregning av innskudd mot innskyters forfalte forpliktelser mot banken skal skje, samt om utveksling av informasjon som anses nødvendig for å beregne dekningsforpliktelser der slike forpliktelser utløses, jf. forskrift 6. juli 2005 nr. 802 om EØS-filialers medlemskap i innskuddsgaranti­ordningen i Bankenes sikringsfond § 4
  3. Danske Bank A/S har gitt sitt samtykke til at Kredittilsynet og Finanstilsynet kan utveksle slik informasjon som anses nødvendig for tilsyn med filialen, herunder taushetsbelagt informasjon, og til at Garantifonden for Indskydere og Investorer og Bankenes sikringsfond kan utveksle nødvendig informasjon.
 4. Den norske filialen av Danske Bank A/S skal være medlem av Bankenes sikringsfonds innskuddsgarantiordning, jf. banksikringsloven § 2-10, og skal betale inntredelsesavgift etter banksikringsloven § 2a-9 første ledd for dekning av innskuddsmasse i den norske filialen for den del av porteføljen som eksisterer i filialen før Fokus Bank ASAs portefølje overdras.   
 5. Dersom selskapet Danske Bank A/S benytter ”Fokus”, ”Fokus Bank” eller lignende som sekundært forretningskjennetegn eller varemerke for virksomheten som drives i Danske Bank A/S’ filial i Norge, må det fremgå klart overfor kunder og allmennheten at virksomheten drives i en filial av en utenlandsk bank. Danske Bank A/S skal i tilfelle utarbeide retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Retningslinjene skal godkjennes av Kredittilsynet før det sekundære forretningskjennetegnet eller varemerket kan benyttes. Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak nedlegge forbud eller gripe inn med pålegg mot bruk av sekundært forretningskjennetegn eller varemerke dersom Kredittilsynet finner at det materiell og den informasjon som utarbeides og benyttes ikke er i samsvar med de godkjente retningslinjer. Tillatelsen til å kunne benytte slike sekundære kjennetegn eller varemerker gjelder inntil annet måtte bli bestemt, jf. nedenfor.

Bruk av sekundære forretningskjennetegn eller varemerker som er forskjellig fra finansinstitusjonens korrekte navn kan ha uheldige konsekvenser og virke villedende i forhold til kunder og andre forbrukere. Departementet vurderer på denne bakgrunn å stramme inn forvaltningspraksis, eller å innføre strengere regler, om finansinstitusjoners adgang til å bruke sekundære forretningskjennetegn og varemerker i det norske markedet.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi:            Kredittilsynet