Prop. 13 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget