Prop. 148 L (2010–2011)

Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I proposisjonen foreslås det at kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 3-1 første ledd settes ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.

I tillegg foreslås det at aksjeloven § 2-5 første ledd endres slik at den innskutte aksjekapitalen skal kunne brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet.

Kostnadene med å stifte et aksjeselskap blir etter forslagene betydelig lavere enn etter gjeldende lov, og aksjeselskapet blir dermed lettere tilgjengelig for flere næringsdrivende. Dette er ment å stimulere til flere nyetableringer av virksomheter i aksjeselskaps form.

I proposisjonen foreslås det videre at bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse skal kunne avgis av en finansinstitusjon, i stedet for revisor, når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp med penger.

Unntatt forslaget om nedsettelse av kravet til minste aksjekapital, foreslås tilsvarende endringer i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper.

Forslagene har bakgrunn i Gudmund Knudsens utredning Forenkling og modernisering av aksjeloven. Justisdepartementet vil fremme en proposisjon om de øvrige forslagene i utredningen på et senere tidspunkt.