Prop. 52 L (2010–2011)

Endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen legger Regjeringen fram forslag om endring i § 24 i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4.

De forslåtte endringene i § 24 vil hjemle gjennomføringen av Norges forpliktelser etter direktiv 2006/126/EF om førerkort. Direktiv 2006/126/EF vil i det følgende bli benevnt det tredje førerkortdirektivet.

Tredje førerkortdirektiv er en omarbeidelse og videreutvikling av direktiv 91/439/EØF (andre førerkortdirektiv). Store deler av direktivet inneholder krav som allerede er gjennomført i vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter, men enkelte deler innebærer nye krav og må således gjennomføres i norsk regelverk innenfor de gjennomføringsfrister tredje førerkortdirektiv setter. Denne proposisjonen omhandler kun de nye kravene som medfører lovendring; kravene til administrativ gyldighet for førerkort og kravene til førerprøvesensorer.

Forslaget til endring i vegtrafikkloven § 24 femte og sjette ledd fremmes for å presisere skillet mellom førerett og førerkort, et skille som ble innført i forbindelse med implementeringen av andre førerkortdirektiv. Presiseringen fremmes nå i forbindelse med at det på bakgrunn av tredje førerkortdirektiv skal innføres administrativ gyldighet for førerkort.

Passusen i femte ledd om at føreretten er livsvarig foreslås fjernet, da det i praksis gjøres unntak fra dette i alle klasser i dag. Dagens formulering om livsvarig førerett har i praksis vist seg å skape mange misforståelser. For øvrig presiserer forslaget skillet mellom førerett og førerkort samtidig som de eksisterende hjemlene ivaretas.

Det foreslås også at § 24 sjette ledd siste punktum flyttes til fjerde ledd. Samtidig foreslås fjerde ledd tredje punktum flyttet til endret femte ledd.

Forslaget til vegtrafikkloven § 24 nytt tiende ledd fremmes for å etablere det rettslige grunnlaget for å stille kvalifikasjonskrav til alle som arbeider som førerprøvesensor, slik kravet om minstestandarder for førerprøvesensorer fremkommer i tredje førerkortdirektiv artikkel 10, jf vedlegg IV. Videre vil bestemmelsen gi departementet hjemmel til å regulere den nærmere gjennomføringen av direktivets krav ved forskrifter.

Implementeringsfristen for tredje førerkortdirektiv er 19. januar 2011. Det foreslås derfor at endringene trer i kraft straks loven er sanksjonert.