Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget