Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget