Prop. 10 L (2019–2020)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i folketrygdloven, trygderettsloven, arbeidsmarkedsloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg som følger av forslag som er fremmet i Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet. Videre inneholder proposisjonen også noen mindre forslag til endringer i trygderettsloven, og enkelte tekniske endringer i folketrygdloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget