Prop. 10 L (2019–2020)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til endringer i følgende lover:

 • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten (trygderettsloven)

 • lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)

 • lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Følgende lovendringer er nødvendig for å følge opp forslag som er fremmet i Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet:

 • oppheving av stønad til teksttelefon og ved bruk av proteser, støttebandasjer o.l.

 • oppheving av særregel som gir personer som mottar tiltakspenger i stedet for dagpenger når de deltar på et arbeidsmarkedstiltak rett på sykepenger om de blir arbeidsufør

 • endring i minstesatser for arbeidsavklaringspenger

 • avvikling av muligheten til å kunne få tilleggsstønad til nødvendige utgifter til pleie og tilsyn av andre familiemedlemmer for personer med nedsatt arbeidsevne, enslig mor eller far og gjenlevende

 • heving av botidskravet for rett til alderspensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og stønad til enslig mor eller far fra tre til fem år

 • avvikling av folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger med hensyn til alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor eller far og grunn- og hjelpestønad, og utvidelse av ordningen med supplerende stønad til også å gjelde uføre personer med formell flyktningstatus

 • avvikling av tilleggsstønad til dekning av utgifter til læremidler, bolig, flytting, tilsyn av barn og andre familiemedlemmer til deltakere på arbeidsmarkedstiltak som får tiltakspenger

I tillegg foreslås det visse lovtekniske presiseringer i folketrygdloven. Det foreslås også tre endringer i trygderettsloven: å oppheve ordningen med nestleder for Trygderetten, oppheve bestemmelsen om at Kongen kan bestemme at Trygderetten skal deles i avdelinger, og å innføre en hjemmel som innebærer at Trygderetten kan ta i bruk elektronisk signatur.

Forslagene om å heve botidskravet i folketrygdloven fra tre til fem år, avvikle folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger, og utvide ordningen med supplerende stønad ble sendt på alminnelig høring 4. juli 2016. Forslagene ble lagt frem for Stortinget våren 2017 (Prop. 85 L (2016–2017) Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)). Ved Stortingets behandling 8. juli 2017 oppnådde ikke forslagene flertall. For en grundigere redegjørelse for forslagene i kapitlene 6 og 7 vises derfor til Prop. 85 L (2016–2017). I denne proposisjonen ble det også gjort rede for innspillene som ble mottatt i forbindelse med høringen.

De øvrige lovforslagene har ikke vært på alminnelig høring.

Til forsiden