Prop. 10 L (2019–2020)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Til innholdsfortegnelse

3 Oppheve § 8-49 tredje ledd som følge av at dagpengemottakere ikke lenger kan få tiltakspenger

3.1 Innledning

I Prop. 1 S (2019–2020) er det lagt opp til å avvikle adgangen en dagpengemottaker har til å motta tiltakspenger i stedet for dagpenger mens vedkommende deltar i et arbeidsmarkedstiltak.

Når adgangen til å motta tiltakspenger i stedet for dagpenger under arbeidsløshet fjernes fra 1. januar 2020, vil ikke lenger § 8-49 tredje ledd ha noen praktisk betydning. Det foreslås derfor at bestemmelsen oppheves.

3.2 Gjeldende rett

For å ha rett til dagpenger under arbeidsløshet er det et vilkår i folketrygdloven § 4-5 første ledd at man må være arbeidsfør. En person som er syk anses ikke som arbeidsfør, og det er derfor gitt særlige regler i folketrygdloven § 8-49 første ledd, om at en person som fyller vilkårene for dagpenger, kan få sykepenger fra den dagen vedkommende blir arbeidsufør. For å få rett til sykepenger etter § 8-49, må vedkommende ha legeerklæring fra første dag.

Etter forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. § 7 andre ledd og forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3 tredje ledd kan en tiltaksdeltaker som har rett til dagpenger motta tiltakspenger i stedet for dagpenger når han eller hun deltar i et arbeidsmarkedstiltak. I folketrygdloven § 8-49 tredje ledd er det derfor tatt inn en særregel som sikrer at også personer som mottar tiltakspenger i stedet for dagpenger mens de deltar på arbeidsmarkedstiltak, kan få sykepenger dersom de blir arbeidsufør. Sykepengegrunnlaget fastsettes i begge tilfeller lik dagpengene per uke, dvs. at nivået på sykepengene etter denne bestemmelsen tilsvarer nivået på dagpengene.

3.3 Vurderinger og forslag

Når det fra 1. januar 2020 ikke lenger blir mulig å kunne motta tiltakspenger i stedet for dagpenger når man deltar i et arbeidsmarkedstiltak, vil ikke lenger § 8-49 tredje ledd ha noen praktisk betydning.

Departementet foreslår derfor å oppheve bestemmelsen om rett til sykepenger til personer med tiltakspenger som fyller vilkårene for dagpenger, og at endringen trer i kraft 1. januar 2020.

Departementet viser til lovforslaget, folketrygdloven § 8-49.

3.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Til forsiden