Prop. 10 L (2019–2020)

Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Til innholdsfortegnelse

8 Lovtekniske justeringer i folketrygdloven

8.1 Presisering av hva som menes med sykepengegrunnlag (folketrygdloven § 8-10)

I folketrygdloven § 8-10 første ledd står det at «sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene skal regnes ut etter».

Formuleringen i folketrygdloven § 8-10 første ledd er upresis, da sykepengegrunnlaget er resultatet av beregningen og ikke den inntekten sykepengene skal regnes ut etter.

Departementet foreslår å endre formuleringen i bestemmelsen slik at det kommer fram at sykepenger skal ytes etter et fastsatt sykepengegrunnlag i § 8-10 første ledd, og at endringen trer i kraft 1. januar 2020. Hvordan sykepengegrunnlaget skal fastsettes framgår av bestemmelsens øvrige ledd.

Endringen er en mindre lovteknisk justering, for å rydde i begrepsbruken i loven slik at misforståelser unngås. Endringen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Departementet viser til lovforslaget, folketrygdloven § 8-10.

8.2 Språklig endring fra sjømann til arbeidstaker på skip (folketrygdloven §§ 8-44, 8-47 og 23-4)

Fra 20. august 2013 ble lov av 30. mai 1975 nr. 18 sjømannsloven erstattet av lov av 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven).

Begrepet «sjømann» ble samtidig erstattet av begrepet «arbeidstaker» i den nye skipsarbeiderloven. Tilsvarende endring ble ikke gjort i folketrygdloven.

På bakgrunn av at skipsarbeiderloven har erstattet begrepet «sjømann» med «arbeidstaker» foreslår departementet å endre begrepet «sjømann» i folketrygdloven §§ 8-44, 8-47 og 23-4 til «arbeidstaker på skip», og at endringen trer i kraft 1. januar 2020. Hensikten med forslaget er å harmonisere begrepet i skipsarbeiderloven og folketrygdloven, noe som vil være klargjørende og forenklende. Forslaget er en ren lovteknisk presisering, og har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Departementet viser til lovforslaget, folketrygdloven §§ 8-44, 8-47 og 23-4.

8.3 Oppretting av henvisning i folketrygdloven § 22-17 første ledd

Folketrygdloven § 22-17 gir regler om når det kan ytes renter ved etterbetaling av ytelser som gis etter loven. I bestemmelsens første ledd første punktum er det blant annet angitt at renter ytes i tilfeller som omfattes av folketrygdloven § 22-13 sjette ledd.

Ved lov 21. juni 2019 nr. 35 ble rekkefølgen i folketrygdloven § 22-13 femte til syvende ledd endret, jf. Prop. 75 L (2018–2019) og Innst. 278 L (2018–2019). Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2019. Henvisningen i § 22-17 første ledd første punktum til § 22-13 sjette ledd skulle derfor samtidig ha blitt endret til syvende ledd, men dette ble ved en inkurie ikke gjort.

Departementet foreslår at henvisningen nå rettes opp, og at endringen trer i kraft 1. januar 2020. Forslaget er en ren lovteknisk rettelse og har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Departementet viser til lovforslaget, folketrygdloven § 22-17.

Til forsiden