Prop. 107 L (2014-2015)

Endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger)

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en lovendring som gir forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring. Jernbanelovgivningen har tradisjonelt vært innrettet mot å forebygge uhell, teknisk svikt, uaktsomhet osv. Det har vist seg behov for å regulere nærmere hvordan aktørene på jernbanesektoren kan håndtere det risikobildet som oppstår ved utilsiktede uønskede handlinger, særlig terrorhandlinger. Samtidig foreslår departementet en bestemmelse om utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom Statens jernbanetilsyn og berørte myndigheter, bl.a. politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, for å gjøre tilsynet med etterlevelsen av sikringsbestemmelsene mer effektivt

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget