Prop. 123 S (2014–2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2015 av 25. februar 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører

EØS-komiteen vedtok 25. februar d.å. å innlemme i EØS-avtalen forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjelandsoperatører. Etter forordningen gis Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) kompetanse til å foreta den flysikkerhetsmessige vurderingen av tredjelandsoperatører som skal fly til/fra eller innen Norge. Dette innebærer en overføring av myndighet. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er nødvendig etter Grunnloven §26 annet ledd.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget